Add your listing here

Results 1 - 10 of 15

ခ်စ္စန္း (ဦး) (အမႈန္႔ႀကိတ္စက္)

အမွတ္ ၄၄/ေအ၊ ေရႊၿမိဳ႕ေတာ္ (၁၃)လမ္း၊ ေမာ္လျမိဳင္စက္မႈဇုန္၊

ေမာ္လၿမိဳင္၊မြန္ျပည္နယ္

09-403712251

လွထြန္း (ဦး) (အမႈန္႔ႀကိတ္စက္)

အမွတ္ ၁၁၁/၁၁၂၊ ေရႊၿမိဳ႕ေတာ္ (၁၃)လမ္း၊ ေမာ္လျမိဳင္စက္မႈဇုန္၊

ေမာ္လၿမိဳင္၊မြန္ျပည္နယ္

09-5322287, 09-425288585

ခင္ေမာင္ (ဦး) (အမႈန္႔ႀကိတ္စက္)

အမွတ္ ၄၄/ဘီ၊ ေရႊၿမိဳ႕ေတာ္ (၁၃)လမ္း၊ ေမာ္လျမိဳင္စက္မႈဇုန္၊

ေမာ္လၿမိဳင္၊မြန္ျပည္နယ္

09-261681646

ျမဝတီ (အမႈန္႔ႀကိတ္စက္)

အမွတ္ ၂၇၊ ေမာ္လၿမိဳင္-ဘားအံလမ္း၊ ေမာ္လျမိဳင္စက္မႈဇုန္၊

ေမာ္လၿမိဳင္၊မြန္ျပည္နယ္

09-8700469, 09-8700863, 09-449000716

ေငြစိုး (ဦး) (အမႈန္႔ႀကိတ္စက္)

အမွတ္ ၄၁/၄၂/ေအ၊ ေမာ္လၿမိဳင္-ဘားအံလမ္း၊ ေမာ္လျမိဳင္စက္မႈဇုန္၊

ေမာ္လၿမိဳင္၊မြန္ျပည္နယ္

09-49806666, 057-2023004

နံပါတ္ဝမ္း (အမႈန္႔ႀကိတ္စက္)

အမွတ္ ၄၁/၄၂/ဘီ၊ ေမာ္လၿမိဳင္-ဘားအံလမ္း၊ ေမာ္လျမိဳင္စက္မႈဇုန္၊

ေမာ္လၿမိဳင္၊မြန္ျပည္နယ္

09-49803079, 057-2030411, 057-2026744

ေရႊခ်ိန္ခြင္ (အမႈန္႔ႀကိတ္စက္)

အမွတ္ ၁၁၆၊ ေရႊၿမိဳ႕ေတာ္ (၁၄)လမ္း၊ ေမာ္လျမိဳင္စက္မႈဇုန္၊

ေမာ္လၿမိဳင္၊မြန္ျပည္နယ္

09-255944424, 09-5320290, 09-73217639

ေရႊျမင့္မိုရ္ (အမႈန္႔ႀကိတ္စက္)

အမွတ္ ၁၀၉/၁၁၀၊ ေရႊၿမိဳ႕ေတာ္ (၄)လမ္း၊ ေမာ္လျမိဳင္စက္မႈဇုန္၊

ေမာ္လၿမိဳင္၊မြန္ျပည္နယ္

09-5320361, 09-972969818

ေရႊေမတၱာ (အမႈန္႔ႀကိတ္စက္)

အမွတ္ ၄၀/ေအ၊ ေရႊၿမိဳ႕ေတာ္ (၁၃)လမ္း၊ ေမာ္လျမိဳင္စက္မႈဇုန္၊

ေမာ္လၿမိဳင္၊မြန္ျပည္နယ္

09-425265864, 09-449011144

ေရႊေတာင္ (အမႈန္႔ႀကိတ္စက္)

အမွတ္ ၄၇/၄၈၊ ေမာ္လၿမိဳင္-ဘားအံလမ္း၊ ေမာ္လျမိဳင္စက္မႈဇုန္၊

ေမာ္လၿမိဳင္၊မြန္ျပည္နယ္

057-2024307, 057-2021794, 09-49803828