Add your listing here

Results 1 - 10 of 29

ျပည္နယ္ျမန္မာ့သစ္လုပ္ငန္း

ဒိုးေတာင္လမ္း၊ (၇)ရပ္ကြက္၊

သံတဲြ၊ရခိုင္ျပည္နယ္

043-65210, 043-65253

ခ႐ိုင္သာသနာေရးဦးစီးဌာန

ဘုရင့္ေနာင္လမ္း၊ (၁)ရပ္ကြက္၊

သံတဲြ၊ရခိုင္ျပည္နယ္

043-65343, 09-250332208, 09-251139691

ခ႐ိုင္အားကစားႏွင့္ကာယပညာဦးစီးဌာန

ခ(၁)လမ္း၊ ဒြါရာဝတီၿမိဳ႕သစ္ရပ္ကြက္၊

သံတဲြ၊ရခိုင္ျပည္နယ္

043-65255

ခ႐ိုင္လမ္းဦးစီးဌာန

ဗိုလ္ကုန္းလမ္း၊ (၄)ရပ္ကြက္၊

သံတဲြ၊ရခိုင္ျပည္နယ္

043-65326

ခ႐ိုင္ကုန္သြယ္မႈျမွင့္တင္ေရးဦးစီးဌာန

ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း၊ (၂)ရပ္ကြက္၊

သံတဲြ၊ရခိုင္ျပည္နယ္

043-65232, 043-65230

ခ႐ိုင္တိုင္းရင္းေဆးကုဌာန

ဘုရင့္ေနာင္လမ္း၊ (၁)ရပ္ကြက္၊

သံတဲြ၊ရခိုင္ျပည္နယ္

043-65256

အထူးစံုစမ္းစစ္ေဆးေရးဦးစီးဌာန

သံတဲြ-ေတာင္ကုတ္လမ္း၊ (၈)ရပ္ကြက္၊

သံတဲြ၊ရခိုင္ျပည္နယ္

043-2065358

ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလုပ္ငန္းဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာန

ပန္းၿခံလမ္း၊ (၂)ရပ္ကြက္၊

သံတဲြ၊ရခိုင္ျပည္နယ္

043-65311, 09-421723401, 09-421735527

ခ႐ိုင္လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲေရးႏွင့္စာရင္းအင္းဦးစီးဌာန

ေမတၱာလမ္း၊ (၂)ရပ္ကြက္၊

သံတဲြ၊ရခိုင္ျပည္နယ္

043-65348, 043-2065348

ခ႐ိုင္စိုက္ပ်ဳိးေရးဦးစီးဌာန

ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း၊ (၂)ရပ္ကြက္၊

သံတဲြ၊ရခိုင္ျပည္နယ္

043-2065317, 043-2065318