Add your listing here

Results 51 - 60 of 163

ျမရတနာ (ေရႊပန္းထိမ္၊ ေရႊဆိုင္မ်ား)

အခန္း ဘီဘီ/၇၈၊ ပထမထပ္၊ ၿမိဳင္ရတနာေဈး၊

ေမာ္လၿမိဳင္၊မြန္ျပည္နယ္

09-5320692, 09-5097880, 09-5116012

ျမတ္မၪၨဴ (ေရႊပန္းထိမ္၊ ေရႊဆိုင္မ်ား)

(ေအ)-႐ံု၊ အခန္း ၂၁၄၊ ပထမထပ္၊ အမွတ္ (၁)ေဈး၊

ေမာ္လၿမိဳင္၊မြန္ျပည္နယ္

09-8701229, 09-5166733, 057-21695, 057-22353

ေမတၱာဂုဏ္ရည္ (ေရႊပန္းထိမ္၊ ေရႊဆိုင္မ်ား)

အခန္း ၁ဒီ/၁၂၊ ပထမထပ္၊ ၿမိဳင္ရတနာေရွာ့ပင္းစင္တာ၊

ေမာ္လၿမိဳင္၊မြန္ျပည္နယ္

09-449250612

ႏိုင္ေမာင္စိန္ (ေရႊပန္းထိမ္၊ ေရႊဆိုင္မ်ား)

အခန္း ၁ဒီ/၂၊ ပထမထပ္၊ ၿမိဳင္ရတနာေရွာ့ပင္းစင္တာ၊

ေမာ္လၿမိဳင္၊မြန္ျပည္နယ္

057-26066 Ext.1303, 09-5323148

ႏိုင္ေမာင္စိန္ (ေရႊပန္းထိမ္၊ ေရႊဆိုင္မ်ား)

အမွတ္ ၈၈/ေအ၊ ေအာက္လမ္းမႀကီး၊ ဖက္တန္းရပ္ကြက္၊

ေမာ္လၿမိဳင္၊မြန္ျပည္နယ္

057-2024339, 09-5321337, 09-5322844

ႏိုင္သူ (ကို) + စႏၵာျမင့္ (မ)(ေရႊထက္ယံ) (ေရႊပန္းထိမ္၊ ေရႊဆိုင္မ်ား)

အခန္း ၁ဒီ/၆၊ ပထမထပ္၊ ၿမိဳင္ရတနာေရွာ့ပင္းစင္တာ၊

ေမာ္လၿမိဳင္၊မြန္ျပည္နယ္

057-2023366, 09-786969695

ေနေရာင္ (ေရႊပန္းထိမ္၊ ေရႊဆိုင္မ်ား)

အခန္း ၁ဒီ/၁၄၊ ပထမထပ္၊ ၿမိဳင္ရတနာေရွာ့ပင္းစင္တာ၊

ေမာ္လၿမိဳင္၊မြန္ျပည္နယ္

09-49801319, 09-425364668

နယူးရတနာပံု (ေရႊပန္းထိမ္၊ ေရႊဆိုင္မ်ား)

(ဒီ)-႐ံု၊ အခန္း ၁၇၈၊ ပထမထပ္၊ အမွတ္ (၁)ေဈး၊

ေမာ္လၿမိဳင္၊မြန္ျပည္နယ္

057-25168, 09-5322388, 09-255858517

နယူးရတနာဆင့္ (ေရႊပန္းထိမ္၊ ေရႊဆိုင္မ်ား)

အခန္း ၂၊ (ဃ) လမ္း၊ အမွတ္(၁)ေဈး အနီး၊ ဖက္တန္းရပ္ကြက္၊

ေမာ္လၿမိဳင္၊မြန္ျပည္နယ္

09-43004250

ေငြကၽြန္းလသာ (ေရႊပန္းထိမ္၊ ေရႊဆိုင္မ်ား)

အခန္း က/၄၊ သထံုတံတားလမ္း၊ ဖက္တန္းရပ္ကြက္၊

ေမာ္လၿမိဳင္၊မြန္ျပည္နယ္

057-25335, 09-8700877