Add your listing here

Results 11 - 20 of 163

ဧဝရတ္ (ေရႊပန္းထိမ္၊ ေရႊဆိုင္မ်ား)

အခန္း ၁ဒီ/၁၃၁~၁၃၄၊ ပထမထပ္၊ ၿမိဳင္ရတနာေရွာ့ပင္းစင္တာ၊

ေမာ္လၿမိဳင္၊မြန္ျပည္နယ္

09-5105564, 09-5133190, 09-5322163

ေအးခ်မ္းစံ (ေရႊပန္းထိမ္၊ ေရႊဆိုင္မ်ား)

အမွတ္ ၃/ဘီ၊ သာသနာ့ဗိမာန္လမ္း၊ ဖက္တန္းရပ္ကြက္၊

ေမာ္လၿမိဳင္၊မြန္ျပည္နယ္

057-25590, 09-33344478, 09-49803482

ေအးျမမြန္ (ေရႊပန္းထိမ္၊ ေရႊဆိုင္မ်ား)

အခန္း ၁ဒီ/၈/၉၊ ပထမထပ္၊ ၿမိဳင္ရတနာေရွာ့ပင္းစင္တာ၊

ေမာ္လၿမိဳင္၊မြန္ျပည္နယ္

09-5402788

ေအးျမျမ (ေရႊပန္းထိမ္၊ ေရႊဆိုင္မ်ား)

အခန္း ၁ဒီ/၈၂၊ ပထမထပ္၊ ၿမိဳင္ရတနာေရွာ့ပင္းစင္တာ၊

ေမာ္လၿမိဳင္၊မြန္ျပည္နယ္

09-5321293, 09-33335233, 057-2024641

ေအးေမတၱာ (ေရႊပန္းထိမ္၊ ေရႊဆိုင္မ်ား)

အခန္း ၁ဒီ/၁၀၊ ပထမထပ္၊ ၿမိဳင္ရတနာေရွာ့ပင္းစင္တာ၊

ေမာ္လၿမိဳင္၊မြန္ျပည္နယ္

057-25178, 09-449009035, 09-255800354

ေအးေမတၱာဝင္း (ေရႊပန္းထိမ္၊ ေရႊဆိုင္မ်ား)

အမွတ္ ၆/ေအ၊ သထံုတံတားလမ္း၊ ဖက္တန္းရပ္ကြက္၊

ေမာ္လၿမိဳင္၊မြန္ျပည္နယ္

09-8702317

ေအးသိန္း (ေဒၚ) (ေရႊပန္းထိမ္၊ ေရႊဆိုင္မ်ား)

လိႈင္ေဈးလမ္း၊ ျမိဳ႕ပါတ္လမ္းတံတား အနီး၊ လိႈင္ရပ္ကြက္၊

ေမာ္လၿမိဳင္၊မြန္ျပည္နယ္

057-2026835, 09-5323202, 09-43005810

ခ်ဳိ (မ) (ေရႊပန္းထိမ္၊ ေရႊဆိုင္မ်ား)

အမွတ္ ၄၃၊ (ဃ) လမ္း၊ ေဒါင္းမင္းရပ္၊ ဖက္တန္းရပ္ကြက္၊

ေမာ္လၿမိဳင္၊မြန္ျပည္နယ္

09-49295521, 09-49800863

အိၾကယ္စင္ရတနာ (ေရႊပန္းထိမ္၊ ေရႊဆိုင္မ်ား)

အခန္း ၁ဒီ/၁၅/၁၆၊ ပထမထပ္၊ ၿမိဳင္ရတနာေရွာ့ပင္းစင္တာ၊

ေမာ္လၿမိဳင္၊မြန္ျပည္နယ္

09-5320218, 09-49241715

Forever (ေရႊပန္းထိမ္၊ ေရႊဆိုင္မ်ား)

အခန္း ၁ဒီ/၁၂၁/၁၂၂၊ ပထမထပ္၊ ၿမိဳင္ရတနာေရွာ့ပင္းစင္တာ၊

ေမာ္လၿမိဳင္၊မြန္ျပည္နယ္

057-25342, 09-5047081