Add your listing here

Results 101 - 110 of 163

ေရႊျမင္းပံ် (ေရႊပန္းထိမ္၊ ေရႊဆိုင္မ်ား)

အခန္း ၁ဒီ/၇၃/၇၇၊ ပထမထပ္၊ ၿမိဳင္ရတနာေရွာ့ပင္းစင္တာ၊

ေမာ္လၿမိဳင္၊မြန္ျပည္နယ္

057-27199, 057-2025210, 057-2021575, 09-5321064, 057-2023068, 057-2024277, 09-785321064

ေရႊျမင့္မိုရ္ (ေရႊပန္းထိမ္၊ ေရႊဆိုင္မ်ား)

အမွတ္ ၈၃/၈၄၊ ဒိုင္းဝန္ကြင္းလမ္း၊ ေရႊၿမိဳင္သီရိရပ္ကြက္၊

ေမာ္လၿမိဳင္၊မြန္ျပည္နယ္

057-24084, 057-2024084, 09-49220738

ေရႊဥေဒါင္း (ေရႊပန္းထိမ္၊ ေရႊဆိုင္မ်ား)

အမွတ္ ၈၈/ဘီ၊ ေအာက္လမ္းမႀကီး၊ ဖက္တန္းရပ္ကြက္၊

ေမာ္လၿမိဳင္၊မြန္ျပည္နယ္

057-2023213, 057-2025213, 09-5321286

ေရႊပန္း (ေရႊပန္းထိမ္၊ ေရႊဆိုင္မ်ား)

အခန္း ၁ဒီ/၇၅၊ ပထမထပ္၊ ၿမိဳင္ရတနာေရွာ့ပင္းစင္တာ၊

ေမာ္လၿမိဳင္၊မြန္ျပည္နယ္

09-5321766

ေရႊပန္းခိုင္ (ေရႊပန္းထိမ္၊ ေရႊဆိုင္မ်ား)

အမွတ္ ၂၊ သထံုတံတားလမ္း၊ ဖက္တန္းရပ္ကြက္၊

ေမာ္လၿမိဳင္၊မြန္ျပည္နယ္

09-5320232, 09-43116963

ေရႊပန္းခိုင္ (ေရႊပန္းထိမ္၊ ေရႊဆိုင္မ်ား)

အခန္း ၁ဒီ/၁၁၅/၁၁၆၊ ပထမထပ္၊ ၿမိဳင္ရတနာေရွာ့ပင္းစင္တာ၊

ေမာ္လၿမိဳင္၊မြန္ျပည္နယ္

057-25948, 09-794423304, 09-760391211

ေရႊပန္းခင္း (ေရခ်မ္း) (ေရႊပန္းထိမ္၊ ေရႊဆိုင္မ်ား)

အမွတ္ ၁၂၊ သထံုတံတားလမ္း၊ ဖက္တန္းရပ္ကြက္၊

ေမာ္လၿမိဳင္၊မြန္ျပည္နယ္

09-425296575

ေရႊဘုန္းပြင့္ (ေရႊပန္းထိမ္၊ ေရႊဆိုင္မ်ား)

အခန္း ၁ဒီ/၇၊ ပထမထပ္၊ ၿမိဳင္ရတနာေရွာ့ပင္းစင္တာ၊

ေမာ္လၿမိဳင္၊မြန္ျပည္နယ္

09-5321537, 09-33335072, 09-455394533

ေရႊျပည့္ (ေရႊပန္းထိမ္၊ ေရႊဆိုင္မ်ား)

အခန္း ၁ဒီ/၁၁၁၊ ပထမထပ္၊ ၿမိဳင္ရတနာေရွာ့ပင္းစင္တာ၊

ေမာ္လၿမိဳင္၊မြန္ျပည္နယ္

09-5320224

ေရႊစင္မင္း (ေရႊပန္းထိမ္၊ ေရႊဆိုင္မ်ား)

အခန္း ၂/၃၊ ဒိုင္းဝန္ကြင္းလမ္း၊ ေရႊၿမိဳင္သီရိရပ္ကြက္၊

ေမာ္လၿမိဳင္၊မြန္ျပည္နယ္

057-27307, 057-2027307, 09-5404368