Add your listing here

Results 1 - 10 of 27

အမွတ္တရ (လက္ေဆာင္ပစၥည္းဆိုင္မ်ား)

အမွတ္ ၁၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း၊ ေရလယ္ဘုရားဆိုင္ခန္း၊ ဓမၼေစတီရပ္ကြက္၊

က်ိဳကၡမီ၊မြန္ျပည္နယ္

09-450070550

ေအးမင္းထြန္း (ကို) + ျဖဴျဖဴစိုး (မ) (လက္ေဆာင္ပစၥည္းဆိုင္မ်ား)

အခန္း ၂၂၊ ေရလယ္ဘုရားခ႐ုဆိုင္ခန္း၊ ဓမၼေစတီရပ္ကြက္၊

က်ိဳကၡမီ၊မြန္ျပည္နယ္

09-425327187

ေအး (ေဒၚ) (လက္ေဆာင္ပစၥည္းဆိုင္မ်ား)

အခန္း ၂၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း၊ ေရလယ္ဘုရားခ႐ုဆိုင္ခန္း၊ ဓမၼေစတီရပ္ကြက္၊

က်ိဳကၡမီ၊မြန္ျပည္နယ္

09-49820584

ေခ်ာ (မ) (လက္ေဆာင္ပစၥည္းဆိုင္မ်ား)

အခန္း ၁၆၊ စံရိပ္ၿငိမ္လမ္း၊ ေရလယ္ဘုရားခ႐ုဆိုင္ခန္း၊ ဓမၼေစတီရပ္ကြက္၊

က်ိဳကၡမီ၊မြန္ျပည္နယ္

09-255984435

ခ်ိဳခ်ိဳ (မ) (လက္ေဆာင္ပစၥည္းဆိုင္မ်ား)

အခန္း ၁၊ ေရလယ္ဘုရားခ႐ုဆိုင္ခန္း၊ ဓမၼေစတီရပ္ကြက္၊

က်ိဳကၡမီ၊မြန္ျပည္နယ္

09-255931487

ေဒဝီ (ေဒၚ) (လက္ေဆာင္ပစၥည္းဆိုင္မ်ား)

အခန္း ၇၊ နွင္းဆီလမ္း၊ ေရလယ္ဘုရားခ႐ုဆိုင္ခန္း၊ ဓမၼေစတီရပ္ကြက္၊

က်ိဳကၡမီ၊မြန္ျပည္နယ္

09-254113261, 09-421035446

အိအိမိုး (မ) (လက္ေဆာင္ပစၥည္းဆိုင္မ်ား)

အခန္း ၄၊ ေရလယ္ဘုရားခ႐ုဆိုင္ခန္း၊ ဓမၼေစတီရပ္ကြက္၊

က်ိဳကၡမီ၊မြန္ျပည္နယ္

09-425337068, 09-425266711

ခင္မာစိုး (လက္ေဆာင္ပစၥည္းဆိုင္မ်ား)

အခန္း ၆၊ ေရလယ္ဘုရားဆိုင္ခန္း၊ ဓမၼေစတီရပ္ကြက္၊

က်ိဳကၡမီ၊မြန္ျပည္နယ္

ခင္ျမဝင္း (မ) (လက္ေဆာင္ပစၥည္းဆိုင္မ်ား)

အခန္း ၂၀၊ ေရလယ္ဘုရားခ႐ုဆိုင္ခန္း၊ ဓမၼေစတီရပ္ကြက္၊

က်ိဳကၡမီ၊မြန္ျပည္နယ္

09-425270902

ၾကဴၾကဴဝင္း (ေဒၚ) (လက္ေဆာင္ပစၥည္းဆိုင္မ်ား)

အခန္း ၄၊ ေရလယ္ဘုရားခ႐ုဆိုင္ခန္း၊ ဓမၼေစတီရပ္ကြက္၊

က်ိဳကၡမီ၊မြန္ျပည္နယ္

057-75163