Add your listing here

Results 91 - 100 of 261

ဟသၤာတၿမိဳ႕နယ္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး႐ံုး (အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး႐ံုးမ်ား)

ေရႊေစတီလမ္း၊ တာ(၅၀)ေတာင္ရပ္ကြက္၊

ဟသၤာတ၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

044-21139

လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး႐ံုး(အေရွ႕ပိုင္း) (အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး႐ံုးမ်ား)

ေညာင္းတုန္းလမ္းမႀကီး၊ က်န္စစ္သားလမ္း ေထာင့္၊ ႐ံုးေရွ႕မွတ္တိုင္၊ (၈)ရပ္ကြက္၊

လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

01-3645013, 01-3645058

လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး႐ံုး (အေနာက္ပိုင္း) (အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး႐ံုးမ်ား)

ေညာင္းတုန္းလမ္းမႀကီး၊ က်န္စစ္သားလမ္း ေထာင့္၊ ႐ံုးေရွ႕မွတ္တိုင္၊ (၈)ရပ္ကြက္၊

လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

01-3645013

လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး႐ံုး (အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး႐ံုးမ်ား)

ရန္ကုန္-အင္းစိန္လမ္း၊ ဘာတာကားဂိတ္ အနီး၊ (၁၂)ရပ္ကြက္၊

လႈိင္ၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

01-519535, 01-519538

လွည္းကူးၿမိဳ႕နယ္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး႐ံုး (အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး႐ံုးမ်ား)

ရန္ကုန္-ပဲခူးလမ္းမႀကီး၊ ၿမိဳ႕မရပ္ကြက္၊

လွည္းကူးၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

01-629012, 01-629001

လႈိင္းဘြဲ႔ၿမိဳ႕နယ္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး႐ံုး (အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး႐ံုးမ်ား)

ကုန္သည္လမ္း၊ (ဃ)ရပ္ကြက္၊

လႈိင္းဘြဲ႔၊ကရင္ျပည္နယ္

058-45006

ေမွာ္ဘီၿမိဳ႕နယ္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး႐ံုး (အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး႐ံုးမ်ား)

ရန္ကုန္-ျပည္လမ္းမ၊ ၿမိဳ႕မ(၁)ရပ္ကြက္၊

ေမွာ္ဘီၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

01-620029

ဘားအံၿမိဳ႕နယ္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး႐ံုး (အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး႐ံုးမ်ား)

ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း၊ (၅)ရပ္ကြက္၊

ဘားအံ၊ကရင္ျပည္နယ္

058-21073, 058-21003

သီေပါၿမိဳ႕နယ္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဦးစီးဌာန (အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး႐ံုးမ်ား)

မိုင္းပြန္လမ္း၊ ဇာတ္စုရပ္ကြက္၊

သီေပါ၊ရွမ္းျပည္နယ္

082-80003

ထန္းတပင္ၿမိဳ႕နယ္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး႐ံုး (အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး႐ံုးမ်ား)

ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္းမႀကီး၊ (၁)ရပ္ကြက္၊

ထန္းတပင္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

01-619052