Add your listing here

Results 1 - 10 of 26

3D New Fashion (အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းမ်ား)

အမွတ္ ၄၉/ဘီ၊ ေယာအတြင္းဝန္ဦးဖိုးလိႈင္လမ္း၊ စက္မႈဇုန္၊

ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္(ဆိပ္ကမ္း)ၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-421111421, 09-5105203

အာရာအို ကုမၸဏီ လီမိတတ္ (အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းမ်ား)

အမွတ္ ၁၇၅၊ အခန္း ဘီ/၂၊

ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္(ဆိပ္ကမ္း)ၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-799675574, 09-8636472

Asia Dragon Garment Factory (အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းမ်ား)

အမွတ္ ၁၊ ကေနာင္မင္းသားႀကီးလမ္း၊ စက္မႈဇုန္၊

ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္(ဆိပ္ကမ္း)ၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

01-3592277, 01-3592129

ေအးရွပစိဖိတ္ ေအပရယ္ေကာ္ပိုေရးရွင္း ကုမၸဏီ လီမိတက္ (အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းမ်ား)

အမွတ္ ၁၉၈/၁၈၊ ကေနာင္မင္းသားၾကီးလမ္း၊ စက္မႈဇုန္၊

ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္(ဆိပ္ကမ္း)ၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

01-205933, 01-205266

ေအာင္သီဟ (အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းမ်ား)

အမွတ္ ၄/၄/ေအ၊ က်န္စစ္သားလမ္း၊ စက္မႈဇုန္၊

ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္(ဆိပ္ကမ္း)ၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-797922777, 09-797599777

Brilliance Textile Corporation Ltd. (အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းမ်ား)

အမွတ္ ၁၉၈၊ မင္းႀကီးမဟာမင္းေခါင္လမ္း၊ စက္မႈဇုန္၊

ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္(ဆိပ္ကမ္း)ၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-5123053, 09-5123084

Chan Wanich [Myanmar] Co.,Ltd. (အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းမ်ား)

အမွတ္ ၉၉၊ ေယာအတြင္းဝန္ဦးဖိုးလိႈင္လမ္း၊ စက္မႈဇုန္၊

ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္(ဆိပ္ကမ္း)ၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

01-658263, 09-425088817, 09-425088818

Classita Myanmar Co.,Ltd. [World Full's Mfg Co.,Ltd.] (အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းမ်ား)

အမွတ္ ၃၅/ေအ၊ ဗန္းေမာ္အတြင္းဝန္လမ္း၊ စက္မႈဇုန္၊

ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္(ဆိပ္ကမ္း)ၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-254414614, 09-786812852

D.Frederick Int'l Co.,Ltd. (အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းမ်ား)

အမွတ္ ၄၁၊ မင္းသိဒၶိေက်ာ္စြာလမ္း၊ စက္မႈဇုန္၊

ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္(ဆိပ္ကမ္း)ၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-785124847, 09-5124847, 09-795290680

ဖူယြင္အထည္ခ်ဳပ္ကုမၸဏီလီမိတက္ (အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းမ်ား)

အမွတ္ ၁၉၈/၁၊ ကေနာင္မင္းသားၾကီးလမ္း၊ စက္မႈဇုန္၊

ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္(ဆိပ္ကမ္း)ၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

01-593744, 09-793180188