Add your listing here

Results 1 - 6 of 6

ဆရာမပ်ိဳးဥယ်ာဥ္ (ပ်ိဳးဥယ်ာဥ္ႏွင့္ ပ်ိဳးခင္းမ်ား)

အမွတ္ အယ္(လ္)/၁၅/ေအ၊ က်ိဳက္မေရာလမ္း၊ ေဈးၾကိဳအဝိုင္း အနီး၊ ေျမနီကုန္းရပ္ကြက္၊

ေမာ္လၿမိဳင္၊မြန္ျပည္နယ္

09-775762144, 09-33497993, 09-8516407, 09-5660984

ေရႊ႐ိုး (ပ်ိဳးဥယ်ာဥ္ႏွင့္ ပ်ိဳးခင္းမ်ား)

အခန္း ၂၅/၂၆/၂၇၊ သထံုတံတားလမ္း၊ အား။ကာဆိုင္ခန္း၊ ဖက္တန္းရပ္ကြက္၊

ေမာ္လၿမိဳင္၊မြန္ျပည္နယ္

09-766355737

သီရိမဂၤလာ (ပ်ိဳးဥယ်ာဥ္ႏွင့္ ပ်ိဳးခင္းမ်ား)

အမွတ္ ၃၄၊ က်ိဳကၡမီလမ္း၊ စမ္းၾကီးရပ္ကြက္၊

ေမာ္လၿမိဳင္၊မြန္ျပည္နယ္

057-2027823

သုခဝတီ (ပ်ိဳးဥယ်ာဥ္ႏွင့္ ပ်ိဳးခင္းမ်ား)

ေမာ္လၿမိဳင္-ဘားအံလမ္း၊ စက္မႈဇုန္ အနီး၊ ေညာင္ပင္ဆိပ္ရပ္ကြက္၊

ေမာ္လၿမိဳင္၊မြန္ျပည္နယ္

09-49800616, 09-49807642, 057-2024956

မာလာဝတ္ရည္ (ပ်ိဳးဥယ်ာဥ္ႏွင့္ ပ်ိဳးခင္းမ်ား)

အမွတ္ ၇၇၃၊ က်ိဳကၡမီလမ္း၊ ဖားေအာက္ေတာရ အနီး၊ ဖားေအာက္ေက်းရြာ၊

ေမာ္လၿမိဳင္၊မြန္ျပည္နယ္

057-2027575, 09-8702057

ဖူးပြင့္ေဝ (ပ်ိဳးဥယ်ာဥ္ႏွင့္ ပ်ိဳးခင္းမ်ား)

က်ိဳကၡမီလမ္း၊ ဂီ်-တီ-စီ ေက်ာင္း အနီး၊ ဖားေအာက္ေက်းရြာ၊

ေမာ္လၿမိဳင္၊မြန္ျပည္နယ္

057-2027900