Add your listing here

Results 1 - 10 of 55

၇၁၁ (ပရိေဘာဂလုပ္ငန္း)

အမွတ္ ၁၁၇၊ အထက္လမ္းၾကီး၊ ဘိုကုန္းရပ္ကြက္၊

ေမာ္လၿမိဳင္၊မြန္ျပည္နယ္

057-26579

၉၉၆ (ပရိေဘာဂလုပ္ငန္း)

အမွတ္ ၉၉၆၊ လိႈင္ေဈးလမ္း၊ ေရႊၿမိဳင္သီရိရပ္ကြက္၊

ေမာ္လၿမိဳင္၊မြန္ျပည္နယ္

09-5320907

ေအာင္သရဖူ (ပရိေဘာဂလုပ္ငန္း)

အမွတ္ ၃၃၃၊ ေအာက္လမ္းမၾကီး၊ စစ္ကဲကုန္းရပ္ကြက္၊

ေမာ္လၿမိဳင္၊မြန္ျပည္နယ္

09-425267930

ေအာင္ေဇာ္ဦး (ကို) (ပရိေဘာဂလုပ္ငန္း)

အမွတ္ ၈၊ ျမို႕မတံတားလမ္း၊ စစ္ကဲကုန္းရပ္ကြက္၊

ေမာ္လၿမိဳင္၊မြန္ျပည္နယ္

09-33334978

ေအးထြန္း (ပရိေဘာဂလုပ္ငန္း)

အမွတ္ ၂၈၂၊ ေအာက္လမ္းမၾကီး၊ စစ္ကဲကုန္းရပ္ကြက္၊

ေမာ္လၿမိဳင္၊မြန္ျပည္နယ္

09-49226095, 09-31407601

အိတ္(ရွ္).အက္(စ္) (ပရိေဘာဂလုပ္ငန္း)

အမွတ္ ၂၀၊ သံလြင္ဥယ်ာဥ္လမ္း၊ ဘိုကုန္းရပ္ကြက္၊

ေမာ္လၿမိဳင္၊မြန္ျပည္နယ္

09-401653801, 057-24673

ထိုက္စံ (ပရိေဘာဂလုပ္ငန္း)

အမွတ္ ၅၀၆၊ ေအာက္လမ္းမႀကီး၊ ပန္းဘဲတန္းရပ္ကြက္၊

ေမာ္လၿမိဳင္၊မြန္ျပည္နယ္

09-73790678

ထုိက္စံ (ပရိေဘာဂလုပ္ငန္း)

အမွတ္ ၁၂၀၊ ဗဟိုလမ္း၊ ပန္းဘဲတန္းရပ္ကြက္၊

ေမာ္လၿမိဳင္၊မြန္ျပည္နယ္

09-73790678, 09-449015622

ထင္ေက်ာ္ (ပရိေဘာဂလုပ္ငန္း)

အမွတ္ ၂၉၆၊ ေအာက္လမ္းမၾကီး၊ စစ္ကဲကုန္းရပ္ကြက္၊

ေမာ္လၿမိဳင္၊မြန္ျပည္နယ္

057-2021935, 09-255812269

ခင္တင့္ (ေဒၚ) (ပရိေဘာဂလုပ္ငန္း)

ကမ္းနားလမ္း၊ အေကာက္ခြန္႐ံုးဝန္း အနီး၊ စစ္ကဲကုန္းရပ္ကြက္၊

ေမာ္လၿမိဳင္၊မြန္ျပည္နယ္

057-22684