Add your listing here

Results 1 - 10 of 33

Piccolo Design (ပရိေဘာဂလုပ္ငန္း)

အမွတ္ ၄၊ သံသုမာလမ္း၊ သုဝဏၰ၊

သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-43041614

Special One (ပရိေဘာဂလုပ္ငန္း)

သံသုမာလမ္း၊ သုဝဏၰလမ္းဆံုမီးပိြဳင့္ေထာင့္၊

သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-254024039, 09-795479370

ေအာင္ထူး (ပရိေဘာဂလုပ္ငန္း)

အမွတ္ ၅၄၊ ေဝဇယႏၲာလမ္း၊ အမွတ္(၁၆)ေကြ႔မီးပြိဳင့္ အနီး၊ (၁၆/၂)ရပ္ကြက္၊

သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

01-8566404

ဒိုကိုမို (ပရိေဘာဂလုပ္ငန္း)

အမွတ္ ၂၁၄၊ ေဝဇယႏၲာလမ္း၊ (၁၆/၂)ရပ္ကြက္၊

သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-250170401, 09-73000737

Kiosk (ပရိေဘာဂလုပ္ငန္း)

အမွတ္ ၂၃၊ သံသုမာလမ္း၊ ရန္ကုန္သစ္ရပ္ကြက္၊

သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-778430074

Maruart Co.,Ltd. (ပရိေဘာဂလုပ္ငန္း)

အမွတ္ ၈/ဘီ၊ ရတနာလမ္း၊ (၁၆/၂)ရပ္ကြက္၊

သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

01-9660910, 09-421136339, 09-5190819, 09-5012705, 09-5009523

MMI Co.,Ltd. (ပရိေဘာဂလုပ္ငန္း)

အမွတ္ ၄၊ သံသုမာလမ္း၊ ၂၃/သုဝဏၰ(စုေပါင္း)ရပ္ကြက္၊

သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-795989821

ျမသိန္း (ပရိေဘာဂလုပ္ငန္း)

အမွတ္ ၁၀၁၊ ေလးေထာင့္ကန္လမ္း၊ ဘီအိုစီမွတ္တိုင္ အနီး၊ (ဆ/က)ရပ္ကြက္၊

သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

01-8551021, 09-5052977

ေညာင္ပင္သာ (ပရိေဘာဂလုပ္ငန္း)

အမွတ္ ၁၂/၁၂၄၊ စံခ်ိန္သစ္လမ္း၊ (င/က)ရပ္ကြက္၊

သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-5505043