Add your listing here

Results 1 - 3 of 3

ဉာဏ္ထြန္း (ဦး) (ပရိေဘာဂလုပ္ငန္း)

အမွတ္ ၁၂၊ ဗိုလ္ခု်ပ္လမ္း၊ ေညာင္ပင္ေဈး၊

ဇလြန္၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

044-35202 c/o

ပြင့္သစၥာ (ပရိေဘာဂလုပ္ငန္း)

အမွတ္ ၉၁၉၊ ခေပါင္းလမ္း၊ လမ္းမေတာ္(ေျမာက္)ရပ္ကြက္၊

ဇလြန္၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

044-35456, 09-8534607

ေရႊျမင့္မိုရ္ (ပရိေဘာဂလုပ္ငန္း)

ဗိုလ္ခု်ပ္လမ္း၊ ေညာင္ပင္ေဈး၊

ဇလြန္၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

09-422518247, 09-796808357