Add your listing here

Results 1 - 7 of 7

Fruit House (စားေသာက္ဆိုင္မ်ား (႐ွမ္း႐ိုးရာ))

အမွတ္ ၃၆၊ ဇမၺဴသီရိလမ္း၊ ဇမၺဴသီရိ(၁)လမ္း ေထာင့္၊ (၆-အေနာက္)ရပ္ကြက္၊

သာေကတၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-443002191

မဟာမိတ္ဆံု (စားေသာက္ဆိုင္မ်ား (႐ွမ္း႐ိုးရာ))

အမွတ္ ၇၈၄၊ ျမင္ေတာ္သာလမ္း၊ (၂-ေတာင္)ရပ္ကြက္၊

သာေကတၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-250272479

နန္း (အန္တီ) (စားေသာက္ဆိုင္မ်ား (႐ွမ္း႐ိုးရာ))

အခန္း ၆/၇၊ ရန္ေျပလမ္း၊ ရန္ေျပ(၂၂)လမ္း ေထာင့္၊ ရန္ေျပ(၃)ရပ္ကြက္၊

သာေကတၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-254041626

ရွမ္း႐ိုးရာ (စားေသာက္ဆိုင္မ်ား (႐ွမ္း႐ိုးရာ))

လမုေတာပတ္လမ္း၊ တိုင္းရင္းသားေက်းရြာ၊ (၁၀-ေျမာက္)ရပ္ကြက္၊

သာေကတၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-5154944, 09-421047994

စိုေျပ (စားေသာက္ဆိုင္မ်ား (႐ွမ္း႐ိုးရာ))

အမွတ္ ၁၅၉၄၊ ဇဂၤမလမ္း၊ ထူပါ႐ံု(၁)ရပ္ကြက္၊

သာေကတၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-261414178, 09-791622920

စုအိမ္ (စားေသာက္ဆိုင္မ်ား (႐ွမ္း႐ိုးရာ))

တိုက္ ၃၄၊ အခန္း ၀၀၁၊ ေျမညီထပ္၊ ရႈခင္းသာလမ္း၊ ကမာၾကည္အိမ္ရာ၊

သာေကတၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-5030186, 09-796943006

တိုင္းရင္းသူ (စားေသာက္ဆိုင္မ်ား (႐ွမ္း႐ိုးရာ))

လမုေတာပတ္လမ္း၊ တိုင္းရင္းသားေက်းရြာ၊ (၁၀-ေျမာက္)ရပ္ကြက္၊

သာေကတၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-32068779, 09-790349490