Add your listing here

Results 1 - 2 of 2

မိဘေမတၱာ (စားေသာက္ဆိုင္မ်ား (ျမန္မာ႐ိုးရာ))

ၿမိဳ႕မလမ္း၊ ACE Hotel အနီး၊ (၃)ရပ္ကြက္၊

ေငြေဆာင္၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

09-422549863, 09-253401902

ျမရိပ္မြန္ (စားေသာက္ဆိုင္မ်ား (ျမန္မာ႐ိုးရာ))

ျမို႕မလမ္း၊ အ-ထ-က (ေငြေဆာင္) အနီး၊ (၃)ရပ္ကြက္၊

ေငြေဆာင္၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

09-49000533, 09-422483551, 09-456917209