Add your listing here

Results 1 - 6 of 6

ဟိန္းမမ (ပန္းအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ အလွပန္းထိုးလုပ္ငန္းမ်ား)

အမွတ္ ၁/၁၂၉၁၊ အခန္း စီ/၄၊ ၄ထပ္ ၊ ရန္ေျပလမ္း၊ ယမံုနာလမ္း ေထာင့္၊ ရန္ေျပ(၃)ရပ္ကြက္၊

သာေကတၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-777744079

ေက်ာက္ခက္ကမ႓ာ (ပန္းအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ အလွပန္းထိုးလုပ္ငန္းမ်ား)

ယမံုနာလမ္း၊ ရႈခင္းသာလမ္း ေထာင့္၊ စည္ပင္ဆိုင္ခန္း၊ (၄-ေတာင္)ရပ္ကြက္၊

သာေကတၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-250101763, 09-450010240

နန္းေတာ္ဝင္ (ပန္းအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ အလွပန္းထိုးလုပ္ငန္းမ်ား)

အခန္း ၄/၅/၆/၇/ေအ၊ ယမံုနာလမ္း၊ စည္ပင္ဆိုင္ခန္း၊ ရန္ေျပ(၃)ရပ္ကြက္၊

သာေကတၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-73078919, 09-448040942, 09-5083796

စိုေျပ (ပန္းအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ အလွပန္းထိုးလုပ္ငန္းမ်ား)

အခန္း ဘီ/၁၂၊ ယမံုနာလမ္း၊ စည္ပင္ဆိုင္ခန္း၊ ရန္ေျပ(၃)ရပ္ကြက္၊

သာေကတၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-73245317, 09-253583741, 09-764658525, 09-448301465

ဆု (ပန္းအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ အလွပန္းထိုးလုပ္ငန္းမ်ား)

အမွတ္ ၁၁၉၀၊ ရတနာပံု(၃)လမ္း၊ (၉)ရပ္ကြက္၊

သာေကတၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

01-540045, 09-73023928, 09-450046061

သီဟၿဖိဳး (ပန္းအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ အလွပန္းထိုးလုပ္ငန္းမ်ား)

အခန္း ဘီ/၂၊ ယမံုနာလမ္း၊ စည္ပင္ဆိုင္ခန္း၊ ရန္ေျပ(၃)ရပ္ကြက္၊

သာေကတၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-421080528, 09-261003400, 09-250161909