Add your listing here

Results 1 - 7 of 7

ဟန္ေဇာ္ထြန္း (ကို) (ငါး၊ ဂဏန္း၊ ပုစြန္ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းမ်ား)

အမွတ္ ၁၂/ေအ၊ ေအာင္ဆန္းလမ္း၊ ၿမိတ္ေတာင္ရပ္ကြက္၊

ၿမိတ္၊တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး

09-260071404

Shwe Fa Trading Co.,Ltd. (ငါး၊ ဂဏန္း၊ ပုစြန္ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းမ်ား)

ငါးဦးစီး႐ံုးလမ္း၊ ကန္ႀကီးရပ္ကြက္၊

ၿမိတ္၊တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး

09-8760641

ASM (ငါး၊ ဂဏန္း၊ ပုစြန္ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းမ်ား)

မင္းဓမၼလမ္း၊ ၿမိတ္ေတာင္ရပ္ကြက္၊

ၿမိတ္၊တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး

09-798121493, 09-263986104

ေမာင္ႀကီး (ဦး) (ငါး၊ ဂဏန္း၊ ပုစြန္ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းမ်ား)

အမွတ္ ၆၀၊ ဗိုလ္ဗထူးလမ္း၊ စပါးေရႊဝါလမ္း ေထာင့္၊ ျမစ္ငယ္ရပ္ကြက္၊

ၿမိတ္၊တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး

09-5640860

မ်ိဳးၾကည္ (ဦး) (ငါး၊ ဂဏန္း၊ ပုစြန္ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းမ်ား)

မင္းဓမၼလမ္း၊ ၿမိတ္ေတာင္ရပ္ကြက္၊

ၿမိတ္၊တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး

09-780079531

United KMK Co.,Ltd. [United Myeik Co.,Ltd.] (ငါး၊ ဂဏန္း၊ ပုစြန္ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းမ်ား)

အမွတ္ ၁၊ ေနာက္လယ္(၄)လမ္း၊ ေနာက္လယ္ရပ္ကြက္၊

ၿမိတ္၊တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး

059-42361, 09-795422429

ဝိုင္း (ငါး၊ ဂဏန္း၊ ပုစြန္ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းမ်ား)

တနသၤာရီလမ္း၊ ကလြင္ေက်းရြာ၊

ၿမိတ္၊တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး

09-8763310, 09-49871111