Add your listing here

Results 1 - 3 of 3

**မြန္ျပည္နယ္မီးသတ္ဦးစီးဌာန

အထက္လမ္းၾကီး၊ စစ္ကဲကုန္းရပ္ကြက္၊

ေမာ္လၿမိဳင္၊မြန္ျပည္နယ္

057-27240, 057-21402

*ေမာ္လၿမိဳင္ခ႐ိုင္မီးသတ္ဦးစီးဌာန

ၿမိဳ႕ေရွာင္လမ္း၊ ဖက္တန္းရပ္ကြက္၊

ေမာ္လၿမိဳင္၊မြန္ျပည္နယ္

057-27241, 057-21402

ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕နယ္မီးသတ္ဦးစီးဌာန

မီးသတ္လမ္း၊ အေရွ႕တပ္ေျမလမ္း ေထာင့္၊ ဖက္တန္းရပ္ကြက္၊

ေမာ္လၿမိဳင္၊မြန္ျပည္နယ္

057-27241, 09-420045772