Add your listing here

Results 91 - 100 of 1116

ဓန႐ွယ္ (ဓာတ္ေျမၾသဇာ)

ၿမိဳ႕မေစ်း၊ အေ႐ွ႕ဘက္တိုက္တန္း၊ အမွတ္(၂)ရပ္ကြက္၊

မတၱရာ၊မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး

09-31976997

ဒီလႈိင္း (ဓာတ္ေျမၾသဇာ)

(၁၈)လမ္းမ၊ (၁၀)ရပ္ကြက္၊

ဘိုကေလး၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

ဒီလိႈင္း (ဓာတ္ေျမၾသဇာ)

အမွတ္ ၄၇၊ ဗိုလ္ဗထူးလမ္း(ပထမလမ္း)(ကမ္းနားလမ္း)၊ (၃)ရပ္ကြက္၊

ဘိုကေလး၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

09-49761190, 09-8595780

ဒီပါမင္း (ဓာတ္ေျမၾသဇာ)

ရန္ကုန္-မႏၲေလးလမ္း၊ ျမစ္ေလာင္း႐ြာ၊

အမရပူရၿမိဳ႕နယ္၊မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး

09-250383022, 09-2003322, 09-256261317

Diamond Star Co.,Ltd. (ဓာတ္ေျမၾသဇာ)

အမွတ္ အက္(ဖ္)/၂၉၊ ငုဝါလမ္း၊ ဘုရင္႕ေနာင္ပဲြ႐ံုတန္း

မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

01-3681270, 09-73121971

ဒို႔ဧရာဝတီ (၁) (ဓာတ္ေျမၾသဇာ)

အမွတ္ ၁၈၊ (၁၅)လမ္း၊ (၇)ရပ္ကြက္၊

ေမာ္လၿမိဳင္ကၽြန္း၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

09-8598624, 042-50330

ဒို႔ေတာင္သူ (ေျမဆီ) (ဓာတ္ေျမၾသဇာ)

အမွတ္ ၆၅၊ ျမင္းၿခံၿမိဳ႕မေဈး၊ အေနာက္ဘက္တိုက္တန္း၊ အမွတ္(၈)ရပ္ကြက္၊

ျမင္းၿခံ၊မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး

066-2022106, 09-2210779

အိေဇာ္ (ဓာတ္ေျမၾသဇာ)

အမွတ္ ၈/ဒီ၊ ေဆးရံုလမ္း၊ (၂)ရပ္ကြက္၊

ေက်ာင္းကုန္း၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

09-49740093, 09-8551527, 09-970291821, 09-794485232

Elephant BBNE Metal Fertilizer U.S.A Formula KMS Co.,Ltd. (ဓာတ္ေျမၾသဇာ)

အမွတ္ ၁၄၃၊ ဗိုလ္မင္းေရာင္တိုးခ်ဲ႕(၉)လမ္း၊ ရန္ကုန္-မႏၲေလးလမ္း ေထာင့္၊ ဗိုလ္မင္းေရာင္ရပ္ကြက္၊

တပ္ကုန္း၊ေနျပည္ေတာ္

09-49251504, 067-70470 [Res]

Ever Green (ဓာတ္ေျမၾသဇာ)

မႏၲေလး-ျပင္ဦးလြင္အဆင္းလမ္း၊ သမၼေတာ႐ြာ၊

ပုသိမ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္၊မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး

09-43083799, 09-778898836