Add your listing here

Results 1 - 10 of 22

အိမ့္ျခဴးစံ (ဖန္စီစတိုးဆိုင္မ်ား)

ပထမထပ္၊

သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-250001540, 09-250510254

အိမ့္ျခဴးစံ (ဖန္စီစတိုးဆိုင္မ်ား)

အခန္း အက္(ဖ္)-၂၇၊ ပထမထပ္၊

သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-250510254, 09-250001540

Haru [Japan Store] (ဖန္စီစတိုးဆိုင္မ်ား)

အခန္း အက္(ဖ္)/၅၊ ပထမထပ္၊

သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-5100316, 09-977115306

ႏိုးႏိုး (ဖန္စီစတိုးဆိုင္မ်ား)

အမွတ္ ၂၄၄၊ သုဒႆနလမ္း၊ (၁၆/၂)ရပ္ကြက္၊

သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-5120899

ျဖဴဥ (ဖန္စီစတိုးဆိုင္မ်ား)

အခန္း ေအေအ-၂၊ ပထမထပ္၊ ေအေကေကေရွာ႔ပင္းေမာ၊

သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-73043058

Pink (ဖန္စီစတိုးဆိုင္မ်ား)

ပထမထပ္၊ ဇဝနလမ္းဆံု၊ (စ/သုမဂၤလာ)ရပ္ကြက္၊

သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-450041532, 09-444851178

သမၺဴလ (ဖန္စီစတိုးဆိုင္မ်ား)

အခန္း ၁၀၂၊ ပထမထပ္၊

သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-5074674, 09-5000392

Z-Angel (ဖန္စီစတိုးဆိုင္မ်ား)

အခန္း အက္(ဖ္)-စီ/၄၊ ပထမထပ္၊ ေအေကေကေရွာ႔ပင္းေမာ၊

သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-950601601

Z-Angle (ဖန္စီစတိုးဆိုင္မ်ား)

ေျမညီထပ္၊ ေအေကေကေရွာ႔ပင္းေမာ၊

သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-421565167

Baby Bird (ဖန္စီစတိုးဆိုင္မ်ား)

အခန္း အက္(ဖ္)/၃၀၊ ပထမထပ္၊

သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-43109879, 01-374341