Add your listing here

Results 1 - 10 of 10

ေခတ္အႀကိဳက္ (ဖန္စီစတိုးဆိုင္မ်ား)

နန္းဖာလံုေစ်းလမ္း၊ နယ္ေျမ(၁၃)၊ ၿမိဳ႕မရပ္ကြက္၊

တမူး၊စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး

09-400307105, 09-254184530

မိုးစႏၵာ(မ) (ဖန္စီစတိုးဆိုင္မ်ား)

နန္းဖာလုံေစ်း၊ ပ်ံက်တန္း၊ ၿမိဳ႕မရပ္ကြက္၊

တမူး၊စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး

09-256307530

နာရမ္း(ကို)+မလပ္ခ်္မီး (ဖန္စီစတိုးဆိုင္မ်ား)

အမွတ္ ၁၃၊ အက္ဖ္-႐ံု၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း၊ ၿမိဳ႕မေဈး၊ ေဈးတန္းရပ္ကြက္၊

တမူး၊စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး

073-40168, 09-256382190

သန္းထြဋ္ဝင္း(ကို) (ဖန္စီစတိုးဆိုင္မ်ား)

အမွတ္ ဂီ်-၂၉၊၃၁၊ နန္းဖာလုံေစ်း၊ ၿမိဳ႕မရပ္ကြက္၊

တမူး၊စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး

09-258982046

Blessing (ဖန္စီစတိုးဆိုင္မ်ား)

အမွတ္ ဂီ်-၄၊ သဇင္လမ္း၊ ၿမိဳ႕မေဈး၊ အေ႐ွ႕ဘက္တိုက္တန္း၊ ေဈးတန္းရပ္ကြက္၊

တမူး၊စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး

09-400534924

Ever Smile (ဖန္စီစတိုးဆိုင္မ်ား)

အမွတ္ ဒီ-၁၃၊၁၆၊ ကုန္ေျခာက္-႐ံု၊ နန္းဖာလုံေစ်း၊

တမူး၊စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး

09-43050342, 073-40392

ၾကယ္ငါးပြင့္ (ဖန္စီစတိုးဆိုင္မ်ား)

ဇီဝကလမ္း၊ နယ္ေျမ(၅)၊ ေဈးတန္းရပ္ကြက္၊

တမူး၊စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး

09-402501832

ခါဝါအိ (ဖန္စီစတိုးဆိုင္မ်ား)

အာ႐ွလမ္းမႀကီး၊ နယ္ေျမ(၉)၊ ေဈးတန္းရပ္ကြက္၊

တမူး၊စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး

09-400474247, 09-47071824

ညိဳညိဳ (ဖန္စီစတိုးဆိုင္မ်ား)

အမွတ္ ေအ-၁၀၃၊၁၀၄၊၁၀၅၊ ၿမိဳ႕မေစ်း၊

တမူး၊စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး

09-896478208

ဇာနည္ဦး (ဖန္စီစတိုးဆိုင္မ်ား)

အေလာင္းဘုရားလမ္း၊ နယ္ေျမ(၅)၊ ေဈးတန္းရပ္ကြက္၊

တမူး၊စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး

09-259605575, 073-40438