Add your listing here

Results 41 - 50 of 110

ျမင့္ျမင့္ေထြး(ေဒၚ) (အထည္ဆိုင္မ်ား)

အမွတ္ အို-၁၀၊၁၁၊ ၿမိဳ႕မေဈး၊ အမွတ္(၂)ရပ္ကြက္၊

ကသာ၊စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး

09-258095347

ျမင့္ေဝ(ဦး) (အထည္ဆိုင္မ်ား)

ရတနာလမ္း၊ အမွတ္(၁)ရပ္ကြက္၊

ကသာ၊စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး

075-2025128, 09-6468433

မ်ိဳးေမတၱာ (အထည္ဆိုင္မ်ား)

အမွတ္ က်ဴ-၂၃၊၂၄၊၄၇၊ ၿမိဳ႕မေဈး၊ အမွတ္(၂)ရပ္ကြက္၊

ကသာ၊စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး

075-2025858, 09-256462050

နန္းရတနာမြန္ (အထည္ဆိုင္မ်ား)

အမွတ္ စီ-၃-၄၊ တပ္မေတာ္လမ္း၊ မီးသတ္တိုက္တန္း၊ အမွတ္(၄)ရပ္ကြက္၊

ကသာ၊စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး

09-47068242, 075-2025409

ေငြႀကိဳးၾကာ (အထည္ဆိုင္မ်ား)

အမွတ္ အန္-၈၊၉၊ ၿမိဳ႕မေဈး၊ အမွတ္(၂)ရပ္ကြက္၊

ကသာ၊စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး

09-259279761, 09-259279762

ေငြႀကိဳးၾကာ (အထည္ဆိုင္မ်ား)

အမွတ္ အယ္(လ္)-၇၊ ၿမိဳ႕မေဈး၊ အေ႐ွ႔ဘက္အျပင္တန္း၊ အမွတ္(၂)ရပ္ကြက္၊

ကသာ၊စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး

09-259279762, 09-259279761

နီလာ(မ) (အထည္ဆိုင္မ်ား)

သီရိေခမာေဈး၊ အမွတ္(၄)ရပ္ကြက္၊

ကသာ၊စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး

09-400427725, 075-2025922

ႏဲြ႕ႏဲြ႕စိုး(ေဒၚ) (အထည္ဆိုင္မ်ား)

ကမ္းနားလမ္း၊ အမွတ္(၃)ရပ္ကြက္၊

ကသာ၊စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး

09-49254008

ႏြဲ႔ႏြဲ႔စိုး(ေဒၚ) (အထည္ဆိုင္မ်ား)

ရတနာလမ္း၊ ၿမိဳ႕မေဈး၊ အမွတ္(၂)ရပ္ကြက္၊

ကသာ၊စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး

09-49254008

ႏြဲ႔ရီ(ေဒၚ) (အထည္ဆိုင္မ်ား)

အမွတ္ ၂၆၊ ဒီ-႐ံု၊ ၿမိဳ႕မေဈး၊ အမွတ္(၂)ရပ္ကြက္၊

ကသာ၊စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး

09-400427850