Add your listing here

Results 1 - 10 of 30

အမရာ (အထည္ဆိုင္မ်ား)

အမွတ္ ၄၆၊ ပထမလမ္း၊ (၄)ရပ္ကြက္၊

ဖ်ာပံု၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

045-40275, 045-40985, 09-428590857, 09-421429900

အမရာ (အထည္ဆိုင္မ်ား)

အမွတ္ ၇၊ ေရႊသာေလ်ာင္းဘုရားလမ္း၊ (၂)ရပ္ကြက္၊

ဖ်ာပံု၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

045-40275, 09-425294448

ေအးေအး (မ) (အထည္ဆိုင္မ်ား)

အမွတ္ ၂၊ ေရႊသာေလ်ာင္းဘုရားလမ္း၊ (၂)ရပ္ကြက္၊

ဖ်ာပံု၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

045-41220

ေအးေအး (မ) (အထည္ဆိုင္မ်ား)

အမွတ္ ၂၇၊ ဒုတိယလမ္း၊ (၆)ရပ္ကြက္၊

ဖ်ာပံု၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

045-41380, 045-40202

ေအးျမန္မာ (အထည္ဆိုင္မ်ား)

(ေအ)-႐ံု၊ အခန္း ၁၁၈၊ ၿမိဳ႕မေဈး၊

ဖ်ာပံု၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

045-41316

ဘဦး (ဦး) (အထည္ဆိုင္မ်ား)

(အီး)-႐ံု၊ အခန္း ၁၁၊ ၿမိဳ႕မေဈး၊

ဖ်ာပံု၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

ဘာဘူ (ကို) (အထည္ဆိုင္မ်ား)

(အီး)-႐ံု၊ အခန္း ၂၁၊ ၿမိဳ႕မေဈး၊

ဖ်ာပံု၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

09-422453092

ဘိဘိ (ေဒၚ) (အထည္ဆိုင္မ်ား)

(အီး)-႐ံု၊ အခန္း ၁၄/၁၅၊ ၿမိဳ႕မေဈး၊

ဖ်ာပံု၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

09-251117697

လွသန္း (ဦး) (အထည္ဆိုင္မ်ား)

(ေအ)-႐ံု၊ အခန္း ၉၄/၉၅၊ ၿမိဳ႕မေဈး၊

ဖ်ာပံု၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

09-252443823

ေမႊးေမႊး (ေဒၚ) (အထည္ဆိုင္မ်ား)

အခန္း ၁၁၀/၁၁၁၊ (ေအ)-႐ံု၊ ၿမိဳ႕မေဈး၊ (၂)ရပ္ကြက္၊

ဖ်ာပံု၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

09-408011184