Add your listing here

Results 1 - 5 of 5

ေအးရိပ္မြန္ (မ်က္စိအထူးကုေဆးခန္းမ်ား)

အမွတ္ ၄၃၀၊ ေအာက္လမ္းမႀကီး၊ သေဘၤာလဲရပ္၊ မရမ္းကုန္းရပ္ကြက္၊

ေမာ္လၿမိဳင္၊မြန္ျပည္နယ္

09-250733834

သေျပဦး (မ်က္စိအထူးကုေဆးခန္းမ်ား)

အမွတ္ ၅၆၀၊ အခန္း ေအ/၄/ေအ/၅၊ ေအာက္လမ္းမႀကီး၊ ကုမုျဒာအိမ္ရာ၊ ဘိုကုန္းရပ္ကြက္၊

ေမာ္လၿမိဳင္၊မြန္ျပည္နယ္

057-2026499

သီတဂူဗီြးရွင္း (မ်က္စိအထူးကုေဆးခန္းမ်ား)

အမွတ္ ၃၁၊ ပန္းပဲတန္းလမ္း၊ အ-ထ-က (၉) အနီး၊ ပန္းဘဲတန္းရပ္ကြက္၊

ေမာ္လၿမိဳင္၊မြန္ျပည္နယ္

09-255705455, 09-8701395

အိုင္က်ဴဗြီးရွင္း (မ်က္စိအထူးကုေဆးခန္းမ်ား)

အမွတ္ ၄၂၂၊ ေအာက္လမ္းမႀကီး၊ သေဘၤာလဲရပ္၊ မရမ္းကုန္းရပ္ကြက္၊

ေမာ္လၿမိဳင္၊မြန္ျပည္နယ္

09-31422512, 09-250538178

Perfect (မ်က္စိအထူးကုေဆးခန္းမ်ား)

အမွတ္ ၄၉၁/၄၉၂၊ ဦးဇိနဘုရားလမ္း၊ ေအာက္လမ္းမႀကီး ေထာင့္၊ ပန္းဘဲတန္းရပ္ကြက္၊

ေမာ္လၿမိဳင္၊မြန္ျပည္နယ္

09-8702239, 09-793337883, 09-255841067