Add your listing here

Results 1 - 10 of 10

ေအာင္ (လွ်ပ္စစ္ပစၥည္း ေရာင္းဝယ္ေရး)

အမွတ္ ၂၀၁၊ (၉)လမ္း၊ ေဈးရပ္ကြက္၊

ျဖဴး၊ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး

054-40261

ကမ႓ာေက်ာ္ (လွ်ပ္စစ္ပစၥည္း ေရာင္းဝယ္ေရး)

(၇)လမ္း၊ ၿမိဳ႕မေဈး အနီး၊ ေဈးရပ္ကြက္၊

ျဖဴး၊ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး

054-40417

လာလူး (လွ်ပ္စစ္ပစၥည္း ေရာင္းဝယ္ေရး)

အမွတ္ ၁၁၂၊ (၄)လမ္း၊ ႐ံုးရပ္ကြက္၊

ျဖဴး၊ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး

09-49576782, 09-976222991

မူနား (ကို) (လွ်ပ္စစ္ပစၥည္း ေရာင္းဝယ္ေရး)

ပဲခူးလမ္းမၾကီး၊ ရဲစခန္း အေရွ႕၊ ေဈးရပ္ကြက္၊

ျဖဴး၊ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး

09-960509932

OP [Electric] (လွ်ပ္စစ္ပစၥည္း ေရာင္းဝယ္ေရး)

(စီ)-႐ံု၊ အခန္း ၄၅/၄၆/၄၇၊ ၿမိဳ႕မေဈး၊

ျဖဴး၊ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး

09-5390323, 09-790164043

ေရႊဟသၤာ (လွ်ပ္စစ္ပစၥည္း ေရာင္းဝယ္ေရး)

အမွတ္ ၁၆၊ ရန္ကုန္-မႏၲေလးလမ္း၊ ၿမိဳ႕မ(အေ႐ွ႕)ရပ္ကြက္၊

ျဖဴး၊ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး

054-40034, 09-5414903

သရဖူ (လွ်ပ္စစ္ပစၥည္း ေရာင္းဝယ္ေရး)

ရန္ကုန္-မႏၲေလးလမ္း၊ တာၾကားရပ္ကြက္၊

ျဖဴး၊ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး

09-253360570, 09-786564329

ေအာင္ဟိန္း (လွ်ပ္စစ္ပစၥည္း ေရာင္းဝယ္ေရး)

အခန္း ၁၈၊ ရံု-(က)၊ ၿမိဳ႕မေဈး၊ ေဈးရပ္ကြက္၊

ျဖဴး၊ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး

054-40203, 09-254425260

ေခတ္သစ္ (လွ်ပ္စစ္ပစၥည္း ေရာင္းဝယ္ေရး)

အမွတ္ ၂၆၊ အုတ္ျဖတ္လမ္း၊ အုတ္ျဖတ္ရပ္ကြက္၊

ျဖဴး၊ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး

09-970561911

ေရႊမ်က္မွန္ (လွ်ပ္စစ္ပစၥည္း ေရာင္းဝယ္ေရး)

ရန္ကုန္-မႏၲေလးလမ္း၊ ၿမိဳ႕မ(အေ႐ွ႕)ရပ္ကြက္၊

ျဖဴး၊ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး

054-40014, 054-40799, 09-6307100, 09-5197775, 09-5027277, 09-428200700