Add your listing here

Results 1 - 10 of 14

ဟသၤာအိမ္ (လွ်ပ္စစ္ပစၥည္း ေရာင္းဝယ္ေရး)

အမွတ္ ၅/၆၆၊ ရန္ကုန္-မနၱေလးလမ္းေဟာင္း၊ ေဘာဂသီရိကား၀င္း အနီး၊ တံတားဦးေက်းရြာ၊

ပုဗၺသီရိ၊ေနျပည္ေတာ္

09-400502651, 09-250382030

လိႈင္ (လွ်ပ္စစ္ပစၥည္း ေရာင္းဝယ္ေရး)

စစ္ေတာင္းလမ္း၊ မဂၤလာဒီပရပ္ကြက္၊

ပုဗၺသီရိ၊ေနျပည္ေတာ္

09-250199665

Khaing Shwe Wah (လွ်ပ္စစ္ပစၥည္း ေရာင္းဝယ္ေရး)

႐ံု-(စီ/၂)၊ အခန္း ၄၃၊ မဂၤလာေဈး(ရြာေတာ္)၊

ပုဗၺသီရိ၊ေနျပည္ေတာ္

09-428129454, 09-785197369

ေက်ာ္ (လွ်ပ္စစ္ပစၥည္း ေရာင္းဝယ္ေရး)

(တ)-႐ံု၊ အခန္း ၉၊ ပုဗၺသီရိေဈး၊

ပုဗၺသီရိ၊ေနျပည္ေတာ္

09-49244157

ေက်ာ္စတား (လွ်ပ္စစ္ပစၥည္း ေရာင္းဝယ္ေရး)

အခန္း ပ/၄၊ ပုဗၺသီရိပဲြ႐ံု၊ ဇဝနဒီပရပ္ကြက္၊

ပုဗၺသီရိ၊ေနျပည္ေတာ္

067-500098

လရိပ္ၿမိဳင္ (လွ်ပ္စစ္ပစၥည္း ေရာင္းဝယ္ေရး)

႐ံု-(ဘီ/၂)၊ အခန္း ၃၈၊ မဂၤလာေဈး(ရြာေတာ္)၊

ပုဗၺသီရိ၊ေနျပည္ေတာ္

09-31733771, 09-402620040

Mercury Force Co.,Ltd. (လွ်ပ္စစ္ပစၥည္း ေရာင္းဝယ္ေရး)

အမွတ္ ၃/၄၊ ရန္ကုန္-မႏၲေလးလမ္းေဟာင္း၊ ေအာင္သာယာရပ္ကြက္၊

ပုဗၺသီရိ၊ေနျပည္ေတာ္

09-8621822, 09-49222766

မိဘရိပ္ (လွ်ပ္စစ္ပစၥည္း ေရာင္းဝယ္ေရး)

႐ံု-(စီ/၂)၊ အခန္း ၅၉၊ မဂၤလာေဈး(ရြာေတာ္)၊

ပုဗၺသီရိ၊ေနျပည္ေတာ္

09-799201066, 09-448545767

ပန္းသဇင္ (လွ်ပ္စစ္ပစၥည္း ေရာင္းဝယ္ေရး)

ရန္ကုန္-မႏၲေလးလမ္းေဟာင္း၊ ေအာင္သာယာရပ္ကြက္၊

ပုဗၺသီရိ၊ေနျပည္ေတာ္

09-2025093, 09-49002057

ေရႊလေရာင္ (လွ်ပ္စစ္ပစၥည္း ေရာင္းဝယ္ေရး)

(ႏွစ္ထပ္)-႐ံု၊ အခန္း ၂၈၊ မဂၤလာေဈး(ရြာေတာ္)၊

ပုဗၺသီရိ၊ေနျပည္ေတာ္

09-43107490, 09-974357491