Add your listing here

Results 1 - 7 of 7

**ကရင္ျပည္နယ္ပညာေရးမွဴး႐ံုး (ပညာေရးမႉး႐ံုးမ်ား)

ဇဲြကပင္လမ္း၊ (၄)ရပ္ကြက္၊

ဘားအံ၊ကရင္ျပည္နယ္

058-21455, 058-21133

*ဘားအံခ႐ိုင္ပညာေရးမွဴး႐ံုး (ပညာေရးမႉး႐ံုးမ်ား)

မေနာ္ဟရီလမ္း၊ (၁)ရပ္ကြက္၊

ဘားအံ၊ကရင္ျပည္နယ္

058-22728

လိႈင္းဘြဲ႔ၿမိဳ႕နယ္ပညာေရးမွဴး႐ံုး (ပညာေရးမႉး႐ံုးမ်ား)

ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း၊ ေရႊဝါရင္လမ္း ေထာင့္၊ (ဃ)ရပ္ကြက္၊

လႈိင္းဘြဲ႔၊ကရင္ျပည္နယ္

ဘားအံၿမိဳ႕နယ္ပညာေရးမွဴး႐ံုး (ပညာေရးမႉး႐ံုးမ်ား)

မေနာ္ဟရီလမ္း၊ (၁)ရပ္ကြက္၊

ဘားအံ၊ကရင္ျပည္နယ္

058-21163

ေကာ့ကရိတ္ၿမိဳ႕နယ္ပညာေရးမွဴး႐ံုး (ပညာေရးမႉး႐ံုးမ်ား)

ပန္းျခံလမ္း၊ (၃)ရပ္ကြက္၊

ေကာ့ကရိတ္၊ကရင္ျပည္နယ္

058-40460

ေကာ့ကရိတ္ၿမိဳ႕နယ္ပညာေရးမွဴး႐ံုး (ပညာေရးမႉး႐ံုးမ်ား)

ပန္းျခံလမ္း၊ (၃)ရပ္ကြက္၊

ေကာ့ကရိတ္၊ကရင္ျပည္နယ္

058-40460, 09-789043115

ျမဝတီၿမိဳ႕နယ္ပညာေရးမွဴး႐ံုး (ပညာေရးမႉး႐ံုးမ်ား)

ဘုရင့္ေနာင္လမ္း၊ (၄)ရပ္ကြက္၊

ျမဝတီ၊ကရင္ျပည္နယ္

058-50044, 09-425004928