Add your listing here

Results 1 - 8 of 8

ေအာင္ရတနာ (ကြန္ပ်ဴတာစာစီလုပ္ငန္း)

ဧရာဝတီလမ္း၊ ခေရလမ္း ေထာင့္၊ မဂၤလာဒီပရပ္ကြက္၊

ပုဗၺသီရိ၊ေနျပည္ေတာ္

09-449126815, 09-254576935

ႀကံ႕ခိုင္သူ (ကြန္ပ်ဴတာစာစီလုပ္ငန္း)

႐ံု-(ဘီ/၃)၊ အခန္း ၆၊ မဂၤလာေဈး(ရြာေတာ္)၊

ပုဗၺသီရိ၊ေနျပည္ေတာ္

09-256286279, 09-256746813

စတား (ကြန္ပ်ဴတာစာစီလုပ္ငန္း)

႐ံု-(ဘီ/၃)၊ အခန္း ၁၅၊ မဂၤလာေဈး(ရြာေတာ္)၊

ပုဗၺသီရိ၊ေနျပည္ေတာ္

09-428137735, 09-262591200

အားမာန္ (ကြန္ပ်ဴတာစာစီလုပ္ငန္း)

႐ံု-(ဘီ/၂)၊ အခန္း ၂၀၊ ေျမညီထပ္၊ မဂၤလာေဈး(ရြာေတာ္)၊

ပုဗၺသီရိ၊ေနျပည္ေတာ္

09-797678399

လိႈင္ (ကြန္ပ်ဴတာစာစီလုပ္ငန္း)

ယုဇနလမ္း၊ ပုဗၺသီရိေဈး အနီး၊ ဇဝနဒီပရပ္ကြက္၊

ပုဗၺသီရိ၊ေနျပည္ေတာ္

09-43159688, 09-420743847, 067-500388

ထီးခမ္း (ကြန္ပ်ဴတာစာစီလုပ္ငန္း)

႐ံု-(ဘီ/၂)၊ အခန္း ၆၊ မဂၤလာေဈး(ရြာေတာ္)၊

ပုဗၺသီရိ၊ေနျပည္ေတာ္

09-265528877, 09-428152423, 09-797666658

Maximum (ကြန္ပ်ဴတာစာစီလုပ္ငန္း)

အမွတ္ ၁၁၉၇၊ ေရႊလီ(၁၀)လမ္း၊ နွင္းဆီလမ္း ေထာင့္၊ မဂၤလာဒီပရပ္ကြက္၊

ပုဗၺသီရိ၊ေနျပည္ေတာ္

09-420717811, 09-452416695

ေငြလေရာင္ (ကြန္ပ်ဴတာစာစီလုပ္ငန္း)

(မ)-႐ံု၊ အခန္း ၅၊ ပုဗၺသီရိေဈး၊

ပုဗၺသီရိ၊ေနျပည္ေတာ္

09-691906660