Add your listing here

Results 1 - 10 of 91

Miccosmo (အလွကုန္)

အမွတ္ ၅၀၄၊ ၅ထပ္၊ ေလးေထာင့္ကန္လမ္း၊ ဇဝနတာဝါ၊

သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-795760493, 01-8564115

၁၈၁/၁၈၂ (အလွကုန္)

အခန္း ၁၈၁/၁၈၂၊ စံျပေဈး၊

သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-43111026

ထူးျခားဆန္းျပားေသာ အရာမ်ား ကုမၸဏီ လီမိတတ္ (အလွကုန္)

အမွတ္ ၇၂၇/ေအ၊ ဒုတိယထပ္၊ ရိပ္သာလမ္း၊ ေလးေထာင့္ကန္ရပ္ကြက္၊

သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-250795575, 09-793620972

ေျမအဏၰဝါ ျမန္မာ ကုမၸဏီ လီမိတတ္ (အလွကုန္)

အမွတ္ ၉/၁၀/အိတ္ရွ္၊ ေမခလမ္း၊ ေမခအိမ္ရာ၊

သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

01-8566609, 01-8566621

Beauty Diary (အလွကုန္)

အမွတ္ ၂၄၊ ေလးေထာင့္ကန္လမ္း၊ စံျပေဈးမွတ္တိုင္ အနီး၊ ေလးေထာင့္ကန္ရပ္ကြက္၊

သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-763767556

ခၽြန္ဝိုင္း (အလွကုန္)

အခန္း ၅၄၀/၅၄၁/၄၃၈၊ ပထမထပ္၊ စံျပေဈး၊

သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-253369215

Essence (အလွကုန္)

အခန္း အက္ဖ္စီ-၃၊ ဒုတိယထပ္၊ ေအေကေကေရွာ႔ပင္းေမာ၊

သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-777187122, 09-777289816

Iris (အလွကုန္)

အမွတ္ ၁၅၃၊ ကမာၾကည္လမ္း၊ ၂၉/သုဝဏၰရပ္ကြက္၊

သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

01-563795, 01-563993

ခင္မ်ိဳးဝင္း (အလွကုန္)

အခန္း ၁၈၄/၁၈၅၊ ေျမညီထပ္၊ စံျပေဈး၊

သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-43063737

Kiss Star (အလွကုန္)

အမွတ္ ၁၅/ေအ၊ ခေရၿမိဳင္လမ္း၊ ၂၃/သုဝဏၰ(စုေပါင္း)ရပ္ကြက္၊

သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-402597588, 09-791640278, 01-200747 Ext.4068, 09-794461501