Add your listing here

Results 1 - 10 of 15

ေအးခ်မ္းသီတာ (အလွကုန္)

(မ)-႐ံု၊ အခန္း ၂၃/၂၄၊ ပုဗၺသီရိေဈး၊

ပုဗၺသီရိ၊ေနျပည္ေတာ္

09-458143770

မမေလး (အလွကုန္)

အခန္း ၉/၁၀/၁၁၊ ႐ံု-(၈)၊ ပုဗၺသီရိေဈး၊ ကုန္စိမ္းတန္း၊ ဇဝနဒီပရပ္ကြက္၊

ပုဗၺသီရိ၊ေနျပည္ေတာ္

09-420725938, 09-797645938

ေမရွင္ (အလွကုန္)

(တ)-႐ံု၊ အခန္း ၂၇၊ ပုဗၺသီရိေဈး၊

ပုဗၺသီရိ၊ေနျပည္ေတာ္

09-251170711

စိန္သရဖူ (အလွကုန္)

အခန္း ၂၆၊ မဂၤလာေဈး(ရြာေတာ္)၊

ပုဗၺသီရိ၊ေနျပည္ေတာ္

09-43038315

ေရႊလပ္ကီး (အလွကုန္)

ု-(စီ/၂)၊ အခန္း ၀၈၊ မဂၤလာေဈး(ရြာေတာ္)၊

ပုဗၺသီရိ၊ေနျပည္ေတာ္

09-420743310, 09-250872934

သန္းသန္းေဝ (ေဒၚ) (အလွကုန္)

(ႏွစ္ထပ္)-႐ံု၊ အခန္း ၄၀၊ မဂၤလာေဈး(ရြာေတာ္)၊

ပုဗၺသီရိ၊ေနျပည္ေတာ္

09-448541583, 09-5007258

သီရိ (အလွကုန္)

(ရ)-႐ံု၊ အခန္း ၂၇/၂၈၊ ပုဗၺသီရိေဈး၊

ပုဗၺသီရိ၊ေနျပည္ေတာ္

09-963625122, 09-969877592

ထြန္းထြန္းျမတ္ (အလွကုန္)

အမွတ္ ၄၄၀၀၊ ဧရာဝတီလမ္း၊ မဂၤလာဒီပရပ္ကြက္၊

ပုဗၺသီရိ၊ေနျပည္ေတာ္

09-420725010

ရီရွင္း (အလွကုန္)

႐ံု-(ဘီ/၂)၊ အခန္း ၁၀/၁၁၊ မဂၤလာေဈး(ရြာေတာ္)၊

ပုဗၺသီရိ၊ေနျပည္ေတာ္

09-791116032, 09-440935581

ေဌးေဌး (အလွကုန္)

႐ံု-(ဘီ/၃)၊ အခန္း ၂၁၊ မဂၤလာေဈး(ရြာေတာ္)၊

ပုဗၺသီရိ၊ေနျပည္ေတာ္

09-49209667, 09-797917663