Add your listing here

Results 1 - 10 of 14

K & W (စတိုးဆိုင္မ်ား)

အမွတ္ ၂၂၁၊ ၿမိဳ႕မလမ္း၊ (၃)ရပ္ကြက္၊

ေငြေဆာင္၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

09-428568108, 09-422497334

ေမာင္ (ကို) (စတိုးဆိုင္မ်ား)

ျမို႕မလမ္း၊ ဘူးကဲြ၊ (၄)ရပ္ကြက္၊

ေငြေဆာင္၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

မိစံ (စတိုးဆိုင္မ်ား)

ျမို႕မလမ္း၊ ေငြေဆာင္ကမ္းေျခ၊ (၁)ရပ္ကြက္၊

ေငြေဆာင္၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

042-40310

ပြင့္သစ္ပန္း (စတိုးဆိုင္မ်ား)

ျမို႕မလမ္း၊ (၃)ရပ္ကြက္၊

ေငြေဆာင္၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

042-40287

ေရႊေအာင္ေျမ (စတိုးဆိုင္မ်ား)

ျမို႕မလမ္း၊ (၃)ရပ္ကြက္၊

ေငြေဆာင္၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

09-451234511, 09-789412050

ေရႊခုိင္သူ (စတိုးဆိုင္မ်ား)

ျမို႕မလမ္း၊ (၃)ရပ္ကြက္၊

ေငြေဆာင္၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

09-422531142

ေရႊျပည္စံ (စတိုးဆိုင္မ်ား)

ျမို႕မလမ္း၊ (၃)ရပ္ကြက္၊

ေငြေဆာင္၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

042-40299, 09-5201998

Venus (စတိုးဆိုင္မ်ား)

ျမို႕မလမ္း၊ (၃)ရပ္ကြက္၊

ေငြေဆာင္၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

042-40268

ေရာင္ျခည္ဦး (စတိုးဆိုင္မ်ား)

ျမို႕မလမ္း၊ အ-ထ-က (ေငြေဆာင္) အနီး၊ (၃)ရပ္ကြက္၊

ေငြေဆာင္၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

042-40392

မိမိခုိင္ (မ) (စတိုးဆိုင္မ်ား)

အမွတ္ ၂၊ ၿမိဳ႕မလမ္း၊ (၃)ရပ္ကြက္၊

ေငြေဆာင္၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

09-960279231, 09-422461290