Add your listing here

Results 1 - 10 of 41

ထူးထူး (စတိုးဆိုင္မ်ား)

ဗိုလ္ရံုတန္းလမ္း၊ (၇)ရပ္ကြက္၊

မင္းလွ၊ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး

09-250309765, 09-423699110

ထြန္းလြင္(ဦး) (စတိုးဆိုင္မ်ား)

ပည္ေတာ္သာလမ္း၊ အမွတ္(၄)ကြက္သစ္ရပ္ကြက္၊

မင္းလွ၊မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး

09-794619865, 065-45350

ကံ့ေကာ္ (စတိုးဆိုင္မ်ား)

ပည္ေတာ္သာလမ္း၊ အမွတ္(၄)ကြက္သစ္ရပ္ကြက္၊

မင္းလွ၊မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး

09-401554609

ေကာင္းစံ (စတိုးဆိုင္မ်ား)

ဗိုလ္ရံုတန္းလမ္း၊ ၿမိဳ႕မေဈး အနီး၊ (၇)ရပ္ကြက္၊

မင္းလွ၊ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး

09-5366395, 053-30240, 09-73160865

ေကာင္းစံ (စတိုးဆိုင္မ်ား)

အခန္း ၉/ေအ ၊ ၿမိဳ႕မေဈး၊

မင္းလွ၊ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး

09-5366395, 09-5366646, 053-30240

ခိုင္သဇင္ (စတိုးဆိုင္မ်ား)

မင္သာထိပ္လမ္း၊ အမွတ္(၅)ေျမာက္ပိုင္း႐ံုးရပ္ကြက္၊

မင္းလွ၊မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး

09-401522950, 065-45186

လင္း (စတိုးဆိုင္မ်ား)

ပည္ေတာ္သာလမ္း၊ အမွတ္(၄)ကြက္သစ္ရပ္ကြက္၊

မင္းလွ၊မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး

09-794619967, 065-45041

လပ္ကီး (စတိုးဆိုင္မ်ား)

႐ံု-(ဂ/၁)၊ အခန္း ၁၁/၁၂/၁၃/၁၄၊ ၿမိဳ႕မေဈး (ေတာင္)၊

မင္းလွ၊ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး

09-5058972, 09-790152940

မြန္ျမတ္စိုး (စတိုးဆိုင္မ်ား)

အမွတ္ ၉/ခ ၊ ေဈးခို်တန္းလမ္း၊ ၿမိဳ႕မေဈး အနီး၊ (၆)ရပ္ကြက္၊

မင္းလွ၊ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး

053-30382, 053-30415

ျမတ္ထြန္း (ဦး) (စတိုးဆိုင္မ်ား)

(မ)-႐ံု၊ အခန္း ၁၂၂/၁၂၃/၁၂၄/၁၁၃/၁၁၄/၁၁၆/၁၁၇၊ ၿမိဳ႕မေဈး (ေျမာက္)၊

မင္းလွ၊ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး

053-30023, 09-5366152