Add your listing here

Results 1 - 10 of 14

ခ်မ္းေျမ႕ (စတိုးဆိုင္မ်ား)

အမွတ္ ၂၆၅၊ စစ္ေတာင္းလမ္း၊ မဂၤလာဒီပရပ္ကြက္၊

ပုဗၺသီရိ၊ေနျပည္ေတာ္

09-253313718

ခ်ိဳ (စတိုးဆိုင္မ်ား)

အမွတ္ ၁၅/၉၅၁၊ ရာဇဌာနီလမ္း၊ ေအာင္သာယာရပ္ကြက္၊

ပုဗၺသီရိ၊ေနျပည္ေတာ္

067-23733

ေကာင္းကင္ၾကယ္ (စတိုးဆိုင္မ်ား)

အခန္း ပ/၁၀၊ ပုဗၺသီရိပဲြ႐ံု၊ ဇဝနဒီပရပ္ကြက္၊

ပုဗၺသီရိ၊ေနျပည္ေတာ္

09-43112610, 09-799546419

က်န္စစ္သား (စတိုးဆိုင္မ်ား)

အမွတ္ ၇၂၊ ရန္ကုန္-မႏၲေလးလမ္းေဟာင္း၊ ေအာင္သာယာရပ္ကြက္၊

ပုဗၺသီရိ၊ေနျပည္ေတာ္

067-22880

ျမန္မာျပည္သား (စတိုးဆိုင္မ်ား)

အမွတ္ ၉၉၈၊ ရာဇဌာနီလမ္း၊ ေအာင္သာယာရပ္ကြက္၊

ပုဗၺသီရိ၊ေနျပည္ေတာ္

067-23827

ျဖဴစင္ေအး (စတိုးဆိုင္မ်ား)

ရန္ကုန္-မႏၲေလးလမ္းေဟာင္း၊ ေအာင္သာယာရပ္ကြက္၊

ပုဗၺသီရိ၊ေနျပည္ေတာ္

09-400467756, 09-250539858

ဆန္းသီရိ (စတိုးဆိုင္မ်ား)

အခန္း ပ/၁၊ ပုဗၺသီရိပဲြ႐ံု၊ ဇဝနဒီပရပ္ကြက္၊

ပုဗၺသီရိ၊ေနျပည္ေတာ္

09-30502339

ေရႊေဒါင္း (စတိုးဆိုင္မ်ား)

အမွတ္ ၄၂၇၅၊ စစ္ေတာင္းလမ္း၊ မဂၤလာဒီပရပ္ကြက္၊

ပုဗၺသီရိ၊ေနျပည္ေတာ္

09-790173967

ေရႊအိမ္စည္ (စတိုးဆိုင္မ်ား)

ရန္ကုန္-မႏၲေလးလမ္းေဟာင္း၊ ေအာင္သာယာရပ္ကြက္၊

ပုဗၺသီရိ၊ေနျပည္ေတာ္

09-779287195

ေရႊျပည္သာ (စတိုးဆိုင္မ်ား)

အခန္း ၇၊ မဂၤလာေဈး(ရြာေတာ္)၊ စားေသာက္တန္း၊ ရြာေတာ္ရြာ၊

ပုဗၺသီရိ၊ေနျပည္ေတာ္

09-402528529, 09-253063405