Add your listing here

Results 1 - 1 of 1

ေက်ာက္ျဖဴခ႐ုိင္ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးေကာ္ပုိေရးရွင္း (အမ်ားပိုင္) (ေဆာက္လုပ္ေရး၊ကန္ထ႐ိုက္တာ လုပ္ငန္းသံုးစက္ကိရိယာမ်ား)

အမွတ္ ၁၆၃၊ ၁ျဖတ္လမ္း၊ အေနာက္ပိုင္းရပ္ကြက္၊

ေက်ာက္ျဖဴ၊ရခိုင္ျပည္နယ္

09-250238720, 09-250237872