Add your listing here

Results 91 - 100 of 200

စိုင္းေအာင္ထြန္း (ဦး) (မုန္႔မ်ိဳးစံုဆိုင္မ်ား)

အလိုေတာ္ျပည့္လမ္း၊ အလိုေတာ္ျပည့္(၁)လမ္း ေထာင့္၊ (၄)ရပ္ကြက္၊

ျမဝတီ၊ကရင္ျပည္နယ္

09-421108460

စံေအး (ဦး) (မုန္႔မ်ိဳးစံုဆိုင္မ်ား)

အမွတ္ ၄၀၀၊ အာဇာနည္လမ္း၊ (ခ)ရပ္ကြက္၊

လႈိင္းဘြဲ႔၊ကရင္ျပည္နယ္

058-45382

စႏၵာ (ေဒၚ) (မုန္႔မ်ိဳးစံုဆိုင္မ်ား)

အမွတ္ ၂၁၀၊ ေရႊၾကက္မင္းဘုရားလမ္း၊ (၁)ရပ္ကြက္၊

ေကာ့ကရိတ္၊ကရင္ျပည္နယ္

ဆန္းျမ (မ) (မုန္႔မ်ိဳးစံုဆိုင္မ်ား)

(ဂ)-႐ံု၊ အခန္း ၁၂/၁၃၊ ၿမိဳ႕မေဈး၊

ဘားအံ၊ကရင္ျပည္နယ္

09-428113316

စန္းစန္းေအး (မ) (မုန္႔မ်ိဳးစံုဆိုင္မ်ား)

အမွတ္ ၇၀၁၊ ဆင္းဧကရီလမ္း၊ (၂)ရပ္ကြက္္၊

ဘားအံ၊ကရင္ျပည္နယ္

09-255817331

ဆန္းဝင္း (ကို) (မုန္႔မ်ိဳးစံုဆိုင္မ်ား)

ေအာင္နန္းမဂၤလာလမ္း၊ (၅)ရပ္ကြက္၊

ဘားအံ၊ကရင္ျပည္နယ္

09-253891277

စန္း (ေဒၚ) (မုန္႔မ်ိဳးစံုဆိုင္မ်ား)

အမွတ္ ၃၀၊ ေရႊတဆုပ္လမ္း၊ ၿမိဳ႕ပတ္လမ္း ေထာင့္၊ (၅)ရပ္ကြက္၊

ျမဝတီ၊ကရင္ျပည္နယ္

09-790149710

ဆရာမ (မုန္႔မ်ိဳးစံုဆိုင္မ်ား)

(ခ)-႐ံု၊ အခန္း ၁၃/၁၇၊ ဘုရင့္ေနာင္ေဈး၊

ျမဝတီ၊ကရင္ျပည္နယ္

09-791265364

စိန္သိန္းထိုက္ (မုန္႔မ်ိဳးစံုဆိုင္မ်ား)

အခန္း ၂၊ ေအာင္နန္းမဂၤလာလမ္း၊ (၅)ရပ္ကြက္၊

ဘားအံ၊ကရင္ျပည္နယ္

09-425028721

ေရႊဘားအံ (မုန္႔မ်ိဳးစံုဆိုင္မ်ား)

ဘားအံ-လႈိင္းဘဲြ႕လမ္း၊ (၉)ရပ္ကြက္၊

ဘားအံ၊ကရင္ျပည္နယ္

09-49575647