Add your listing here

Results 1 - 6 of 6

ေအာင္တံခြန္ (မုန္႔မ်ိဳးစံုဆိုင္မ်ား)

အမွတ္ ၁၅/၅၃၆၊ ရန္ကုန္-မႏၲေလးလမ္းေဟာင္း၊ ေအာင္သာယာရပ္ကြက္၊

ပုဗၺသီရိ၊ေနျပည္ေတာ္

067-22481, 09-8302621

ဖိုးထူး (ကို) + ႏုႏုေဌး (မ) (မုန္႔မ်ိဳးစံုဆိုင္မ်ား)

အခန္း ၂၂၆/၂၃၅၊ မဂၤလာေဈး(ရြာေတာ္)၊

ပုဗၺသီရိ၊ေနျပည္ေတာ္

09-262860584, 09-264548707

ႏြယ္ (မ) (မုန္႔မ်ိဳးစံုဆိုင္မ်ား)

႐ံု-(ဘီ/၂)၊ အခန္း ၁၅၊ မဂၤလာေဈး(ရြာေတာ္)၊

ပုဗၺသီရိ၊ေနျပည္ေတာ္

09-49251969, 09-797676282

ဆန္းသီရိ (မုန္႔မ်ိဳးစံုဆိုင္မ်ား)

အခန္း ပ/၁၊ ပုဗၺသီရိပဲြ႐ံု၊ ဇဝနဒီပရပ္ကြက္၊

ပုဗၺသီရိ၊ေနျပည္ေတာ္

09-30502339

တင္စိုး (ကို) + မိုးစန္း (မ) (မုန္႔မ်ိဳးစံုဆိုင္မ်ား)

႐ံု-(ဘီ/၂)၊ အခန္း ၁၈/၂၃၊ မဂၤလာေဈး(ရြာေတာ္)၊

ပုဗၺသီရိ၊ေနျပည္ေတာ္

09-8300147, 09-43016653

ထြန္းထြန္းျမတ္ (မုန္႔မ်ိဳးစံုဆိုင္မ်ား)

အမွတ္ ၄၄၀၀၊ ဧရာဝတီလမ္း၊ မဂၤလာဒီပရပ္ကြက္၊

ပုဗၺသီရိ၊ေနျပည္ေတာ္

09-420725010