Add your listing here

Results 1 - 6 of 6

ထူး (ကြန္ကရစ္ပစၥည္းမ်ား)

အမွတ္ ၂၀၃၁၈၊ စစ္ေတာင္းလမ္း၊ မဂၤလာဒီပရပ္ကြက္၊

ပုဗၺသီရိ၊ေနျပည္ေတာ္

09-797682963, 09-420723190

ေလေျပေမႊး (ကြန္ကရစ္ပစၥည္းမ်ား)

ရန္ကုန္-မႏၲေလးလမ္းေဟာင္း၊ ေအာင္သာယာရပ္ကြက္၊

ပုဗၺသီရိ၊ေနျပည္ေတာ္

067-25634

နီလာ႐ိုင္း (ကြန္ကရစ္ပစၥည္းမ်ား)

အမွတ္ ၃၀၀၆၊ ဧရာဝတီလမ္း၊ စြယ္ေတာ္လမ္း ေထာင့္၊ ဇဝနဒီပရပ္ကြက္၊

ပုဗၺသီရိ၊ေနျပည္ေတာ္

09-428129008, 09-254324094

ေရႊရွမ္းႀကီး (ကြန္ကရစ္ပစၥည္းမ်ား)

ဧရာဝတီလမ္း၊ စြယ္ေတာ္လမ္း ေထာင့္၊ ဇဝနဒီပရပ္ကြက္၊

ပုဗၺသီရိ၊ေနျပည္ေတာ္

09-428320598, 09-458111445

စည္သူ (ကို) (ကြန္ကရစ္ပစၥည္းမ်ား)

အမွတ္ ၂၂၃၁၉၊ ခ်င္းတြင္းလမ္း၊ စကားဝါလမ္း ေထာင့္၊ ဝဏၰသိဒၵိရပ္ကြက္၊

ပုဗၺသီရိ၊ေနျပည္ေတာ္

09-256086565, 09-256232390

သုခရတနာ (ကြန္ကရစ္ပစၥည္းမ်ား)

ရာဇဌာနီလမ္းမ၊ ရန္ကုန္-မႏၲေလးလမ္းေဟာင္း ေထာင့္၊ ေအာင္သာယာရပ္ကြက္၊

ပုဗၺသီရိ၊ေနျပည္ေတာ္

09-403717377, 09-699300500, 09-681310400