Add your listing here

Results 71 - 80 of 104

ခင္ေအာင္ (ဦး) (အေအးဆိုင္မ်ား)

အမွတ္ ၅၄၀၊ ဥယ်ာဥ္လမ္း၊ ဥယ်ာဥ္(၃)လမ္း အနီး၊ (၅)ရပ္ကြက္၊

ဘားအံ၊ကရင္ျပည္နယ္

09-790152315

ကံုလံု (အေအးဆိုင္မ်ား)

ေစာစံစီဖိုးလမ္း၊ (၇)ရပ္ကြက္၊

ဘားအံ၊ကရင္ျပည္နယ္

09-265714534

လာဘ္ဘုမ္ထူး (အေအးဆိုင္မ်ား)

ဘားအံ-ေမာ္လၿမိဳင္လမ္း၊ (၈)ရပ္ကြက္၊

ဘားအံ၊ကရင္ျပည္နယ္

09-772525436, 09-979024619

Lady Three (အေအးဆိုင္မ်ား)

အမွတ္ ၇၂၈၊ ၾကာအင္းလမ္း၊ (၁)ရပ္ကြက္၊

ဘားအံ၊ကရင္ျပည္နယ္

058-21950, 09-773086887

ေလေျပဦး (အေအးဆိုင္မ်ား)

သီရိလမ္း၊ (၄)ရပ္ကြက္၊

ဘားအံ၊ကရင္ျပည္နယ္

09-776305120

လင္းသီရိ (အေအးဆိုင္မ်ား)

အမွတ္ ၂၀၊ ကမ္းနားလမ္း၊ (၄)ရပ္ကြက္၊

ဘားအံ၊ကရင္ျပည္နယ္

09-791855195, 09-445544181

မာရွီတာ (အေအးဆိုင္မ်ား)

ေအာင္နန္း(၁)လမ္း၊ ေအာင္နန္းမဂၤလာလမ္း ေထာင့္၊ (၅)ရပ္ကြက္၊

ဘားအံ၊ကရင္ျပည္နယ္

09-31181400, 09-774888325

ေမာင္ေအး (ဦး) (အေအးဆိုင္မ်ား)

အမွတ္ ၄၈၊ အိႏၵဳ-ဘားအံလမ္း၊ ရြာမရပ္ကြက္၊

အိႏၵဳ၊ကရင္ျပည္နယ္

မိဝင္း (မ) (အေအးဆိုင္မ်ား)

အမွတ္ ၈/၂၂၊ အိႏၵဳ-ဇာသျပင္လမ္း၊ ေအာင္ရတနာရပ္ကြက္၊

အိႏၵဳ၊ကရင္ျပည္နယ္

09-794624986

မိုး (အေအးဆိုင္မ်ား)

ေဆး႐ံုလမ္း၊ ေဆး႐ံု၊ (၄)ရပ္ကြက္၊

ျမဝတီ၊ကရင္ျပည္နယ္

09-49777076