Add your listing here

Results 1 - 5 of 5

ေအးရိပ္စံ (အေအးဆိုင္မ်ား)

အမွတ္ ၁၂၁၊ ရန္ကုန္-မႏၲေလးလမ္း၊ ေဈးရပ္ကြက္၊

ျဖဴး၊ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး

054-40622, 09-458485454

ဒီေန႔ (အေအးဆိုင္မ်ား)

အခန္း ၈၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း၊ တရား႐ံုး အေရွ႕၊ ႐ံုးရပ္ကြက္၊

ျဖဴး၊ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး

မဟာစံ (အေအးဆိုင္မ်ား)

ရန္ကုန္-မနၱေလးလမ္းမၾကီး၊ (၂၁)လမ္းေထာင့္၊ ေဈးရပ္ကြက္၊

ျဖဴး၊ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး

09-43168494, 09-254291990

ေရႊငဲ (အေအးဆိုင္မ်ား)

အမွတ္ ၁/ေအ၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း၊ ခမရ (၃၀၆) စစ္တပ္ အေရွ႕၊ ေဆး႐ံုရပ္ကြက္၊

ျဖဴး၊ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး

09-5390564, 09-792286278

စူပါဝမ္း (အေအးဆိုင္မ်ား)

ရန္ကုန္-မႏၲေလးလမ္း၊ ေဈးရပ္ကြက္၊

ျဖဴး၊ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး

09-6730461