Add your listing here

Results 1 - 10 of 50

အဖြား (အေအးဆိုင္မ်ား)

ဦးစစ္ေမာင္လမ္း၊ ၿမိဳင္သာယာရပ္ကြက္၊

ေမာ္လၿမိဳင္၊မြန္ျပည္နယ္

09-255926277

ေအာင္ကမ႓ာ (အေအးဆိုင္မ်ား)

အခန္း ေအ/၁၆၊ ေရႊလမ္း၊ သီရိျမိဳင္ရပ္ကြက္၊

ေမာ္လၿမိဳင္၊မြန္ျပည္နယ္

09-459371282

ေအာင္ေဇယ် (အေအးဆိုင္မ်ား)

အခန္း ၈/၉၊ ၿမိဳင္ရတနာေဈး၊ စားေသာက္တန္း၊ ဖက္တန္းရပ္ကြက္၊

ေမာ္လၿမိဳင္၊မြန္ျပည္နယ္

09-263333134

မိသားစု (အေအးဆိုင္မ်ား)

အမွတ္ ၅၉၃၊ ေအာက္လမ္းမႀကီး၊ ဘိုကုန္းရပ္ကြက္၊

ေမာ္လၿမိဳင္၊မြန္ျပည္နယ္

09-33497986

ႀကီး (ေဒၚ) (အေအးဆိုင္မ်ား)

အမွတ္ ၁၅၉၅၊ ေဇယ်ာ(၂)လမ္း၊ ေဇယ်ာသီရိရပ္ကြက္၊

ေမာ္လၿမိဳင္၊မြန္ျပည္နယ္

09-765444816

လိႈင္ (အေအးဆိုင္မ်ား)

အမွတ္ ၁၂၄၊ ေမာ္လၿမိဳင္-ဘားအံလမ္း၊ စက္မႈဇုန္ အနီး၊ ေညာင္ပင္ဆိပ္ရပ္ကြက္၊

ေမာ္လၿမိဳင္၊မြန္ျပည္နယ္

09-425271139

ၾကည္ႏူး (အေအးဆိုင္မ်ား)

အမွတ္ ၄၉၈၊ သမိန္ဗရမ္းလမ္း၊ ၿမိဳင္သာယာရပ္ကြက္၊

ေမာ္လၿမိဳင္၊မြန္ျပည္နယ္

09-425368187

ၾကည္ႏူးရိပ္ (အေအးဆိုင္မ်ား)

အမွတ္ ၇၁၈၊ ဖားေအာက္လမ္း၊ ဖားေအာက္ေက်းရြာ၊

ေမာ္လၿမိဳင္၊မြန္ျပည္နယ္

057-2027764, 09-31685492

ၾကဴ (ေဒၚ) (အေအးဆိုင္မ်ား)

အမွတ္ ၁၂၊ စည္ပင္သာယာလမ္း၊ ဖက္တန္းရပ္ကြက္၊

ေမာ္လၿမိဳင္၊မြန္ျပည္နယ္

09-255865001

လူမင္း (အေအးဆိုင္မ်ား)

အမွတ္ ၄၃၅၊ ေအာက္လမ္းမႀကီး၊ သူဇာလမ္း ေထာင့္၊ ပန္းဘဲတန္းရပ္ကြက္၊

ေမာ္လၿမိဳင္၊မြန္ျပည္နယ္

09-401591718, 09-401594594, 057-2023127