Add your listing here

Results 1 - 5 of 5

အရိပ္စစ္ (အေအးဆိုင္မ်ား)

အမွတ္ ၂၀၇၂၁၊ ေရႊလီလမ္း၊ ဇဝနဒီပရပ္ကြက္၊

ပုဗၺသီရိ၊ေနျပည္ေတာ္

09-448548952, 09-43016430, 09-420715335

ေအးေမတၱာ (အေအးဆိုင္မ်ား)

အခန္း ၁၉၆၊ မဂၤလာေဈး(ရြာေတာ္)၊

ပုဗၺသီရိ၊ေနျပည္ေတာ္

09-797115100

ခ်ိဳသဲ (အေအးဆိုင္မ်ား)

အခန္း ၁/၂၊ ႐ံု-(၁၈)၊ ပုဗၺသီရိေဈး၊ ကုန္စိမ္းတန္း၊ ဇဝနဒီပရပ္ကြက္၊

ပုဗၺသီရိ၊ေနျပည္ေတာ္

09-401550154

ေကာင္းသန္႔ရွင္း (အေအးဆိုင္မ်ား)

အခန္း ၆၅/၇၆၊ မဂၤလာေဈး(ရြာေတာ္)၊

ပုဗၺသီရိ၊ေနျပည္ေတာ္

09-954207658, 09-250803534

ေရာင္နီဦး (အေအးဆိုင္မ်ား)

အခန္း ၁၀၅၊ မဂၤလာေဈး(ရြာေတာ္)၊

ပုဗၺသီရိ၊ေနျပည္ေတာ္

09-420691614, 09-974176460, 09-783273088