Add your listing here

Results 1 - 6 of 6

Blueberry (အေအးဆိုင္မ်ား)

အခန္း ၅၊ အေနာက္ၿမိဳ႕ပတ္လမ္း၊ ပုဒုမၼာဆိုင္ခန္း၊ ေဗာဓိကုန္းရပ္ကြက္၊

တိုက္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-450017499, 09-425302411

ေရႊၿမိဳ႕ေတာ္ (အေအးဆိုင္မ်ား)

အမွတ္ ၂၂၀၊ ရန္ကုန္-ျပည္လမ္းမ၊ ဘူတာရပ္ကြက္၊

တိုက္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-421015276, 09-421144084

Valentine (အေအးဆိုင္မ်ား)

အမွတ္ ၃၉၀၊ ၿမိဳ႕လယ္လမ္း၊ ႐ံုးလမ္း ေထာင့္၊ ေဗာဓိကုန္းရပ္ကြက္၊

တိုက္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

055-20950, 09-5125659

စံထြန္း (ဦး) (အေအးဆိုင္မ်ား)

အမွတ္ ၄၆၊ ဘုရားေလးလမ္း၊ ေဈးရပ္ကြက္၊

တိုက္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-5394356, 09-765394356, 09-420068540

ေရႊညီကို (အေအးဆိုင္မ်ား)

ရန္ကုန္-ျပည္လမ္း၊ လသာကုန္းရပ္ကြက္၊

တိုက္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-425311845

ေရႊစည္ေငြစည္ (အေအးဆိုင္မ်ား)

မ်ိဳးခ်စ္လမ္း၊ ေဗာဓိကုန္းရပ္ကြက္၊

တိုက္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-974077441, 09-691139616