Add your listing here

Results 11 - 20 of 27

စံေ႐ႊေမာင္ (နာရီအေရာင္းဆိုင္မ်ား)

ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း၊ ဘုရားႀကီးရပ္ကြက္၊

မံုရြာ၊စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး

09-896451572

စိန္နဂါး (နာရီအေရာင္းဆိုင္မ်ား)

ေက်ာကၠာလမ္း၊ ရန္ကင္းရပ္ကြက္၊

မံုရြာ၊စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး

09-2133004, 09-400459400, 09-450028822

စိန္နဂါး (နာရီအေရာင္းဆိုင္မ်ား)

ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း၊ ပြဲစားတန္းလမ္း ေထာင့္၊ အလယ္ရပ္ကြက္၊

မံုရြာ၊စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး

071-23899, 09-2133002, 09-450028822

ေ႐ႊနဂါး (နာရီအေရာင္းဆိုင္မ်ား)

အမွတ္ ၂၆၇၊ ဆိုင္းတန္းလမ္း၊ ဘုရားႀကီးရပ္ကြက္၊

မံုရြာ၊စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး

09-896451136, 09-2111135

ေ႐ႊနဂါး (နာရီအေရာင္းဆိုင္မ်ား)

ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း၊ ဘုရားႀကီးရပ္ကြက္၊

မံုရြာ၊စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး

09-970884242, 071-23173, 09-2131592

သန္႔စင္ (နာရီအေရာင္းဆိုင္မ်ား)

အမွတ္ ၁၄၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း၊ ေပၚေတာ္မူတိုက္တန္း၊ အလယ္ရပ္ကြက္၊

မံုရြာ၊စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး

09-33222775

ရနံ႔သစ္ (နာရီအေရာင္းဆိုင္မ်ား)

သလႅာဝတီလမ္း၊ ႐ံုႀကီးရပ္ကြက္၊

မံုရြာ၊စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး

09-259038895

ေရာင္ျခည္ထြန္း (နာရီအေရာင္းဆိုင္မ်ား)

ေက်ာကၠာလမ္း၊ ရန္ကင္းရပ္ကြက္၊

မံုရြာ၊စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး

09-33330611, 071-22318

ေရာင္ျခည္ဦး (နာရီအေရာင္းဆိုင္မ်ား)

ေက်ာကၠာလမ္း၊ ဘုန္းစိုးရပ္ကြက္၊

မံုရြာ၊စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး

09-976319282, 09-794333775

ေဇာ္ဂ်ီ (နာရီအေရာင္းဆိုင္မ်ား)

အမွတ္ ၁၂၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း၊ ေပၚေတာ္မူတိုက္တန္း၊ အလယ္ရပ္ကြက္၊

မံုရြာ၊စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး

09-43111252