Add your listing here

Results 1 - 5 of 5

အေဆြေတာ္ (နာရီအေရာင္းဆိုင္မ်ား)

အမွတ္ ၈၅၊ ေတဇလမ္း၊ (၅)ရပ္ကြက္၊

မအူပင္၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

09-422486609

သစ္ဆန္း (နာရီအေရာင္းဆိုင္မ်ား)

အခန္း ၆၈၊ ကမ္းနားလမ္း၊ (၈)လမ္း ေထာင့္၊ (၅)ရပ္ကြက္၊

မအူပင္၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

09-960054731

တင့္လြင္ (ဦး) (နာရီအေရာင္းဆိုင္မ်ား)

(ဂ)-႐ံု၊ အခန္း ၁၊ ၿမိဳ႕မေဈး၊

မအူပင္၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

09-8543390

ရန္ကုန္ (နာရီအေရာင္းဆိုင္မ်ား)

အခန္း ၃၅၊ ကမ္းနားလမ္း၊ (၇)လမ္း ေထာင့္၊ (၅)ရပ္ကြက္၊

မအူပင္၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

09-49751378

သိဒိၶရွင္ (နာရီအေရာင္းဆိုင္မ်ား)

အခန္း ၁၉၊ ကမ္းနားလမ္း၊ (၄)ရပ္ကြက္၊

မအူပင္၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

09-422478162