Add your listing here

Results 1 - 4 of 4

ေအာင္ေမတၱာ (နာရီအေရာင္းဆိုင္မ်ား)

မႏၲေလး-မိုးကုတ္လမ္း၊ ၾကာနီကန္႐ြာ၊

ပုသိမ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္၊မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး

09-444018957

ေငြၾကယ္ (နာရီအေရာင္းဆိုင္မ်ား)

မႏၲေလး-မိုးကုတ္လမ္း၊ ၾကာနီကန္႐ြာ၊

ပုသိမ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္၊မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး

09-402728563, 09-790155857, 09-780776200

သိန္းကမ႓ာ (နာရီအေရာင္းဆိုင္မ်ား)

မႏၲေလး-မိုးကုတ္လမ္း၊ ျမကံသာေဈး၊ တိုက္တန္း၊ ျမကံသာ႐ြာ၊

ပုသိမ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္၊မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး

09-402737842, 09-966710067

ရာဇာထြန္း (နာရီအေရာင္းဆိုင္မ်ား)

အမွတ္ ၁၄၇၊ ပုသိမ္ႀကီး-ေရထြက္လမ္း၊ သုခမဂၤလာရပ္၊ ၿမိဳ႕မရပ္ကြက္၊

ပုသိမ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္၊မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး

09-402509522, 09-797277765