Add your listing here

Results 1 - 3 of 3

ဘိုျဖဴ (ဦး) (နာရီအေရာင္းဆိုင္မ်ား)

႐ံု-(ဘီ/၂)၊ အခန္း ၃၀၊ မဂၤလာေဈး(ရြာေတာ္)၊

ပုဗၺသီရိ၊ေနျပည္ေတာ္

09-250379465, 067-24687

ဇြဲ (နာရီအေရာင္းဆိုင္မ်ား)

႐ံု-(၁)၊ အခန္း ၁၊ ပုဗၺသီရိေဈး၊

ပုဗၺသီရိ၊ေနျပည္ေတာ္

09-31965868

သူဇာဝင္း (နာရီအေရာင္းဆိုင္မ်ား)

(မ)-႐ံု၊ အခန္း ၂၉၊ ပုဗၺသီရိေဈး၊

ပုဗၺသီရိ၊ေနျပည္ေတာ္

09-797921365