Add your listing here

Results 1 - 7 of 7

ဘုရင္မ (နာရီအေရာင္းဆိုင္မ်ား)

႐ံု-(၁၆)၊ အခန္း ၂၁၊ ၿမိဳ႕မေဈး၊

တိုက္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-421085595, 09-793560670

နာဆာ (နာရီအေရာင္းဆိုင္မ်ား)

႐ံု-(၂၀)၊ အခန္း ၁၀၊ ၿမိဳ႕မေဈး၊

တိုက္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-450595031, 09-773339881

နာဆာ (နာရီအေရာင္းဆိုင္မ်ား)

႐ံု-(၆)၊ အခန္း ၂၄၊ ေျမညီထပ္၊ ၿမိဳ႕မေဈး၊

တိုက္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-979885889, 09-799321462

စိန္ဝင္း (ကို) (နာရီအေရာင္းဆိုင္မ်ား)

႐ံု-(၂၁)၊ အခန္း ၁၁၊ ၿမိဳ႕မေဈး၊

တိုက္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-250356813, 09-32117972

ယူနီယံ (နာရီအေရာင္းဆိုင္မ်ား)

႐ံု-(၂၀)၊ အခန္း ၆/၁၃၊ ၿမိဳ႕မေဈး၊

တိုက္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-250671114, 09-401562575

ဝင္း (နာရီအေရာင္းဆိုင္မ်ား)

႐ံု-(၃)၊ အခန္း ၂၂၊ ေျမညီထပ္၊ ၿမိဳ႕မေဈး၊

တိုက္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-420127963, 09-950780743, 09-950594550

ဇင္ကိုလင္း (နာရီအေရာင္းဆိုင္မ်ား)

႐ံု-(၁၈)၊ အခန္း ၁၉၊ ၿမိဳ႕မေဈး၊

တိုက္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-420278664, 09-30300779