Add your listing here

Results 1 - 10 of 32

ေအာင္ (ေဆးကုခန္းမ်ား (ပုဂၢလိက))

မႏၲေလး-ျပင္ဦးလြင္လမ္း၊ အမွတ္(၄)ရပ္၊ အုန္းေခ်ာ႐ြာ၊

ပုသိမ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္၊မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး

09-33002839, 09-975386776

အာနန္း (ခ) အာနႏၵာ (ေဒါက္တာ) (ေဆးကုခန္းမ်ား (ပုဂၢလိက))

အမွတ္ ၁၃၁၊ မႏၲေလး-မိုးကုတ္လမ္း၊ ျမကံသာ႐ြာ၊

ပုသိမ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္၊မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး

09-402737865, 09-798795366

အာေရာဂ်ံ (ေဆးကုခန္းမ်ား (ပုဂၢလိက))

စက္မွဳတကၠသိုလ္လမ္း၊ ႐ွင္ေတာ္ကုန္း႐ြာ၊

ပုသိမ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္၊မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး

09-2055360

ေအာင္ (ေဆးကုခန္းမ်ား (ပုဂၢလိက))

မႏၲေလး-ျပင္ဦးလြင္အတက္လမ္း၊ သံုးအိမ္႐ြာ၊

ပုသိမ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္၊မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး

09-256178439

ေအာင္ျမင္သူ (ေဆးကုခန္းမ်ား (ပုဂၢလိက))

ပုသိမ္ႀကီး-ေရထြက္လမ္း၊ ေရထြက္ရပ္၊ ၿမိဳ႕မရပ္ကြက္၊

ပုသိမ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္၊မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး

09-402589974

ေအာင္သုခ (ေဆးကုခန္းမ်ား (ပုဂၢလိက))

မႏၲေလး-ျပင္ဦးလြင္အတက္လမ္း၊ ေက်ာက္မီး႐ြာ၊

ပုသိမ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္၊မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး

09-254399359

ေအး (ေဆးကုခန္းမ်ား (ပုဂၢလိက))

မစ္ငယ္-ထံုးဘိုျဖတ္လမ္း၊ ထံုးဘို႐ြာ၊

ပုသိမ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္၊မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး

09-775588300

ေအးေဆြ (ေဒါက္တာ) (ေဆးကုခန္းမ်ား (ပုဂၢလိက))

မႏၲေလး-ျပင္ဦးလြင္အတက္လမ္း၊ အမွတ္(၄)ရပ္၊ အုန္းေခ်ာ႐ြာ၊

ပုသိမ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္၊မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး

09-91044751

ေအးသုခ (ေဆးကုခန္းမ်ား (ပုဂၢလိက))

အမွတ္ ၃၂၇၊ မိသားစုလမ္း၊ နန္းဦးလြင္႐ြာ၊

ပုသိမ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္၊မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး

09-798600397, 09-797211417

ေအးသုခ (ေဆးကုခန္းမ်ား (ပုဂၢလိက))

မႏၲေလး-ျပင္ဦးလြင္အတက္လမ္း၊ လက္ေကာင္း႐ြာ၊

ပုသိမ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္၊မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး

09-77630497, 09-975310497