Add your listing here

Results 1 - 1 of 1

ဧမာေႏြလဘုရားေက်ာင္း (ခရစ္ယာန္ဘုရားေက်ာင္းမ်ား)

ကန္ဖ်ားလမ္း၊ အ-ထ-က (၁)ေက်ာင္းလမ္း ေထာင့္၊ ကန္ဖ်ားရပ္ကြက္၊

ၿမိတ္၊တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး

09-8770386, 09-422203591, 09-36829829