Add your listing here

Results 1 - 10 of 12

လွထြန္း (ကို) (င႐ုတ္သီးႏွင့္င႐ုတ္သီး ထြက္ကုန္ပစၥည္းမ်ား)

အခန္း အာ/၈၊ အမွတ္ (၁)ေဈး၊ စားေသာက္တန္း၊ ဖက္တန္းရပ္ကြက္၊

ေမာ္လၿမိဳင္၊မြန္ျပည္နယ္

09-8700958, 09-49800691, 09-47779966

လင္းထြန္း (င႐ုတ္သီးႏွင့္င႐ုတ္သီး ထြက္ကုန္ပစၥည္းမ်ား)

အခန္း ၇၀/၇၁၊ အမွတ္ (၂)ေဈး၊

ေမာ္လၿမိဳင္၊မြန္ျပည္နယ္

09-43005875, 09-425328846

ျမဝတီ (င႐ုတ္သီးႏွင့္င႐ုတ္သီး ထြက္ကုန္ပစၥည္းမ်ား)

အမွတ္ ၂၁၊ ေမာ္လၿမိဳင္-ဘားအံလမ္း၊ ေညာင္ပင္ဆိပ္ရပ္ကြက္၊

ေမာ္လၿမိဳင္၊မြန္ျပည္နယ္

09-449000716, 09-8700863

ႏိုင္တင္လွ (င႐ုတ္သီးႏွင့္င႐ုတ္သီး ထြက္ကုန္ပစၥည္းမ်ား)

အမွတ္ ၅၂၊ ပုလဲလမ္း၊ ရတနာထြန္းပဲြ႐ံု၊ ေဈးႀကိဳရပ္ကြက္၊

ေမာ္လၿမိဳင္၊မြန္ျပည္နယ္

057-23105, 057-22286

ၫြန္႔ (င႐ုတ္သီးႏွင့္င႐ုတ္သီး ထြက္ကုန္ပစၥည္းမ်ား)

အခန္း ၆၇/၆၈/၇၆/၈၄၊ အမွတ္ (၂)ေဈး၊

ေမာ္လၿမိဳင္၊မြန္ျပည္နယ္

09-5321024, 09-255834160, 09-255739040