Add your listing here

Results 1 - 3 of 3

က်င္ဆိုင္ (ဦး) + သန္းေအး (ေဒၚ) (ပစၥည္းအငွားဆိုင္မ်ား)

အမွတ္ ဆ/၇၊ နဝေဒးလမ္း၊ ေရႊျမင္းဝန္ဘုရား အနီး၊ (၄)ရပ္ကြက္၊

ျမဝတီ၊ကရင္ျပည္နယ္

09-791855036, 09-791355027

စန္းစန္းဝင္း (ေဒၚ) (ပစၥည္းအငွားဆိုင္မ်ား)

အမွတ္ ေအ/၁၄၀၊ ဖိုးရာဇာလမ္း၊ ေသာင္ရင္းလမ္း ေထာင့္၊ (၄)ရပ္ကြက္၊

ျမဝတီ၊ကရင္ျပည္နယ္

09-778167772, 09-779020291

သန္းေငြ (ေဒၚ) (ပစၥည္းအငွားဆိုင္မ်ား)

အမွတ္ ၆၊ နဝေဒးလမ္း၊ ေရႊျမင္း၀န္ဘုရား အနီး၊ (၄)ရပ္ကြက္၊

ျမဝတီ၊ကရင္ျပည္နယ္

09-791854423, 09-785138299